One Planet Thinking

We zijn op weg naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030. We zetten ons in om de energietransitie mogelijk te maken en tegelijkertijd onze bedrijfsvoering te verduur­zamen. Op die manier bouwen we aan een toekomst­­bestendige samenleving. Om onze milieu-impact te verlagen, hebben we onze One Planet-strategie bepaald.

We richten ons op de gebieden waarop wij de meeste impact hebben: uitstoot van CO2 en fijnstof, grondstofgebruik en een inclusieve samenleving. De manier waarop Stedin Groep zich inzet voor gelijke kansen en duurzame inzetbaarheid voor iedereen wordt beschreven in het hoofdstuk Vitale mede­werkers in een veranderende omgeving.

In 2020 hebben we daarnaast de mogelijkheden verkend om via onze activiteiten een impuls te geven aan het herstel van biodiversiteit in ons verzorgingsgebied. Aan het eind van deze paragraaf leest u daar meer over.

One Planet KPI's

Stedin Groep stuurt op de One Planet-strategie via kritische prestatie-indicatoren (KPI's). De tabel hierna geeft de KPI's weer voor 2020 met de bijbehorende resultaten.

CO2- en fijnstof uitstoot

2018

2019

2020

Compensatie netverliezen elektriciteit

Target

100%

100%

100%

Behaald

100%

100%

100%

Reductie One Planet CO2-uitstoot t.o.v. basisjaar 2018

Target

-14%

-9%

-18%

Behaald

-2%

-13%

246%

Grondstoffen

2018

2019

2020

Inkoopvolume primaire assets inzichtelijk via grondstoffenpaspoort

Target

n.v.t.

18,0%

100%

Behaald

n.v.t.

63,7%

96,5%

Science Based Targets

In 2019 hebben wij op basis van een analyse van onderzoeks­bureau Navigant (nu Guidehouse) vastgesteld dat wij met onze prestaties en geplande maatregelen binnen de zogenoemde Science Based Targets (SBT's) opereren. Deze targets zijn gebaseerd op de doelstelling 'Well below 2ºC' in 2050 van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Deze doelstelling wordt omgerekend naar de maximale CO2-uitstoot per sector (landbouw, industrie, energie etc.) en vervolgens naar de maximale CO2 -uitstoot per bedrijf. Voor Stedin betekent dit dat wij in 2030 30% CO2 moeten hebben gereduceerd ten opzichte van het niveau van 2018. Op basis van de huidige maatregelen blijkt dat wij een reductie behalen van 33% in 2030, dat is ambitieuzer dan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs, maar is nog niet genoeg om onze eigen One Planetdoelstellingen te behalen. In deze calculaties is de vergroening van de Nederlandse energiemix nog niet meegenomen.

Om de SBT's te behalen, werken we aan verdere reductie­maatregelen om de CO2-uitstoot van ons gasnetverlies te voorkomen, verminderen, vergroenen en waar nodig te compenseren. Ook werken we aan de elektrificering van de grotere bedrijfsbussen.

De grafiek op de volgende pagina toont tot welke resultaten onze inspanningen in 2030 moeten leiden op mobiliteit, huisvesting en net- & lekverlies. Met deze inspanningen komen we tot een reductie van 33% ten opzichte van het basisjaar. Daarmee voldoen we aan de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs. De manier waarop we dat doen, lichten we in dit hoofdstuk toe.

CO2- en fijnstofuitstoot

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering in 2030 betekent dat er netto geen CO2 meer wordt uitgestoten als gevolg van onze huisvesting, mobiliteit en netverliezen. Er zijn reductiepaden opgesteld met maatregelen die de vermindering en ver­groe­ning van de uitstoot richting 2030 zeker stellen. Met de toewijzing van de verantwoordelijkheid voor het netverlies van gas per 1 januari 2020 zijn de drie grote netbeheerders gezamenlijk verantwoordelijk voor het inkopen van het gasnetverlies en -lekverlies, en de rapportage van de daaraan gekoppelde CO2-uitstoot. De ambitie is om vanaf 2020 in 7 jaar 40% van het gasnet­ver­lies te vergroenen. Eventueel kan de overige 60% gecompenseerd worden door het inkopen van certificaten. De exacte invulling is aan de individuele netbe­heerder. Om deze reden nemen we in 2020 - voor het eerst - de CO2-uitstoot van ons gasnetverlies volledig mee in de CO2-uitstoot bedrijfsvoering van Stedin Groep.

CO2-uitstoot One Planet bedrijfsvoering Stedin Groep

In 2020 heeft Stedin Groep binnen haar One Planet bedrijfsvoering 53.258 ton (53,3 kton) CO2 uitgestoten (2019: 13,2 kton). Hiermee hebben we onze reductietarget niet behaald.

‘Deze stijging wordt in zijn geheel veroorzaakt door de uitbreiding met de nieuw aan de netbeheerders toegekende wettelijke verantwoordelijkheid voor de inkoop van het gasnetverlies en -lekverlies.’

Stedin Groep maakt voor 2020 nog geen gebruik van opties voor vergroening of compensatie van de gasnetverliezen. We werken aan een strategie om de CO2-uitstoot van gasnetverliezen op een acceptabele manier te verminderen.

De CO2-uitstoot van onze bedrijfsvoering is opgedeeld in vier hoofdcategorieën:

  1. Energiegebruik en CO2-eq van onze huisvesting.
  2. Energiegebruik en CO2-eq van onze mobiliteit (wagenpark, woon-werkverkeer, zakelijke reizen)
  3. CO2-uitstoot die ontstaat door de hoeveelheid elektriciteit die Stedin inkoopt voor haar bedrijfsvoering. De grootste bijdrage komt van ons netverlies. Dat is energie die verloren gaat bij transport van elektriciteit en die wij moeten inkopen.
  4. CO2-uitstoot die ontstaat door de hoeveelheid gas die Stedin inkoopt voor haar bedrijfsvoering. Dat is energie die verloren gaat bij transport van gas en die wij per 1 januari 2020 moeten inkopen.

De rapportage op CO2-uitstoot in bovenstaande afbeelding is over 2017, 2018 en 2019 gebaseerd op de hoofdcategorieën 1, 2 en 3. In 2020 is daar categorie 4 aan toegevoegd. Zonder categorie 4 zou Stedin Groep in 2020 een CO2-uitstoot hebben gehad van 11.308 ton (11,3 kton), en daarmee zou wederom een daling zijn gerealiseerd in lijn met voorgaande jaren. De vergelijkende cijfers 2019 en 2018 zijn aangepast met emissiefactoren (bron: www.co2emissiefactoren.nl) indien van toepassing.

Totale CO2 -uitstoot Stedin Groep

De totale CO2-uitstoot van Stedin Groep over 2020 bedroeg 229 kton (2019: 253 kton).

Dit cijfer betreft - naast de CO2-uitstoot van onze bedrijfs­voering (53,3 kton) - de uitstoot van aggregaten (2,5 kton), elektriciteitsnetwerk (1,0 kton), inkoop en investeringen (170,1 kton) en upstream emissies van ingekochte brandstoffen, elektriciteit en warmte (2,1 kton). In de tabel aan het eind van deze paragraaf geven we in detail een overzicht van de CO2-uitstoot van Stedin Groep. De vergelijkende cijfers 2019 en 2018 zijn aangepast met inflatiecorrectie, wisselkoersen en emissiefactoren (bron: www.co2emissiefactoren.nl) indien van toepassing.

Reductie uitstoot door net- en lekverliezen

Onze bruto CO2-uitstoot wordt voor 18,6% veroorzaakt door net- en lekverliezen die ontstaan bij het transporteren van elektriciteit en gas. Stedin zet zich in om het netverlies zo veel mogelijk te reduceren. CO2eq-uitstoot van netverlies dat we niet kunnen reduceren, wordt waar mogelijk vergroend en gecompenseerd.

In 2020 zijn verschillende projecten uitgevoerd om netverlies te verminderen of te vergroenen. Zo hebben we zonne­panelen geplaatst op de daken van hoofdverdeel­stations van Enduris, leveranciers uitgedaagd bij verschillende inkoop­trajecten om componenten te leveren met de laagst mogelijke energieverliezen en maatregelen onderzocht die netverlies verder terug moeten brengen. Een voorbeeld van het verminderen van netverlies is het vervangen van onze grijs gietijzeren gasleidingen. Dit gebeurt met het oog op veiligheid maar deze maatregel voorkomt ook netverlies en zorgt daarmee voor een lagere uitstoot van CO2.

Compensatie netverliezen

Stedin Groep compenseert jaarlijks 100% van de CO2-uitstoot die ontstaat bij de inkoop van ons netverlies elektriciteit. We doen dit momenteel nog door het inkopen van zogenoemde Garanties van Oorsprong (GvO’s). Op de langere termijn wil Stedin Groep het netverlies verduurzamen door Power Purchase Agreements (PPA) aan te gaan. Daarbij nemen we groene stroom direct af van een duurzame bron, zoals bijvoorbeeld van een wind- of zonnepark. Vanaf 2021 kopen we 40% van ons netverlies in via zo'n PPA. Rond 2030 moet dit meer dan 80% bedragen.

Energietransport

Netverlies

Percentage

2016

20.270 GWh

1.020 GWh

5,03%

2017

21.893 GWh

1.052 GWh

4,80%

2018

21.330 GWh

1.076 GWh

5,05%

2019

21.100 GWh

1.069 GWh

5,06%

2020

20.171 GWh

953 GWh

4,50%

Zonnepanelen op stations van Enduris en DNWG

In de laatste maanden van 2020 zijn op 11 hoog­spanningsverdeelstations van Enduris circa 2.000 zonnepanelen aangelegd. Hiermee wekt Enduris 550 MWh duurzame energie per jaar voor eigen gebruik op. Deze energie wordt gebruikt voor het operationeel houden van de elektrische installaties De zonnepanelen zorgen voor een reductie van het totale energieverbruik van de hoogspanningsstations van Enduris van 35%. Hierdoor wordt onze CO2-voetafdruk met 80ton CO2 verlaagd. De panelen zijn alleen geplaatst op hoogspanningsstations waar voorlopig nog ruim voldoende capaciteit beschikbaar is, zodat Enduris andere lokale initiatieven voor duurzame opwek niet in de weg zit.

One Planet-inkoopbeleid

We nemen verantwoordelijkheid voor onze ketenemissies. Zoals voor de uitstoot bij onze aannemers of uitstoot die ontstaat bij productie en vervoer van componenten en assets. In onze inkooptrajecten nemen wij de CO2-voetafdruk en andere One Planet-onderwerpen mee, zoals mate­riaal­gebruik en sociale werkomstandigheden. Deze zijn de basis voor de selectie van leveranciers. Meer hierover leest u in de paragraaf ketenverantwoordelijkheid.

Beoordelen van milieueffecten van ingekochte assets

Om de impact van onze ingekochte assets inzichtelijk te maken en om leveranciers te beoordelen op hun duur­zaamheidsprestaties, hebben wij met de andere netbe­heerders en CE Delft een zogenoemde Asset Tool ontwikkeld. De tool maakt het mogelijk om voor transforma­toren, kabels, leidingen, buizen, stations en schakel­installaties de milieu-impact te berekenen. Ook kunnen we met de tool de uitkomsten integraal meenemen in de weging van duur­zaamheid in de aanbesteding. Via deze tool krijgen wij een beter beeld van de impact die wij hebben in onze keten, en kunnen wij in samenwerking met leveran­ciers en de sector werken aan verbeteringen.

Fijnstof

Hoewel fijnstof een van de vier hoofdthema's is van onze One Planet-strategie, komt dit onderwerp niet terug als aparte KPI. De uitstoot van fijnstof is namelijk grotendeels gekoppeld aan ons netverlies en aan onze mobiliteit. Met het vergroenen van netverlies via Power Purchase Agreements en de elektrificatie van ons wagenpark halen we ons reductiedoel van 50%.

Reductie CO2- en fijnstofuitstoot via onze mobiliteit

Mobiliteit bij Stedin Groep is opgedeeld in drie onderdelen: automobiliteit, woon-werkverkeer en zakelijke reizen. Om onze mobiliteit te verduurzamen, hebben we een gefaseerde aanpak aan de hand van drie V’s: voorkomen, veranderen en wat overblijft verduurzamen.

Verduurzamen automobiliteit

Stedin Groep heeft samen met de provincie Zeeland één van de grotere bedrijfswagenparken in het westen van Neder­land. Het gaat in 2020 om 815 leaseauto's en 1.356 bedrijfswagens. Inmiddels is Stedin uit de top-25 van grote wagenparken. Dat is mooi, want reductie levert de belangrijkste bijdrage aan de verduurzaming van ons bedrijfswagenpark. Stedin Groep wil dat voor de gehele zakelijke mobiliteit in 2030 de CO2-uistoot tot 0 gereduceerd is en de uitstoot van fijnstof met 50% is gedaald. Vanaf begin 2018 kan een voertuig met een geel kenteken slechts nog worden vervangen door een emissieloze auto. Dit geldt sinds januari 2019 ook voor de leaseauto’s.

Het vervangingsplan is niet alleen ingegeven door onze eigen ambities: in verschillende steden liggen plannen om in de nabije toekomst zero-emission-zones te creëren. Dit versnelt de noodzaak voor een transitie naar een zero-emission- wagenpark. Om te voorzien in de laadbehoefte van deze voertuigen hebben we in 2020 onderzocht of we de (ver)bouw van laag- midden en hoogspanningsstations kunnen combineren met de uitrol van laadinfrastructuur. Dit onderzoek zetten we in 2021 voort. We kijken daarbij of we deze laadinfrastructuur kunnen combineren met lokale opwek, bijvoorbeeld via zonnepanelen op de daken van de stations.

Gele kentekens per brandstof

Het elektrificeren van onze leaseauto's (gele kentekens) loopt op schema. Eind 2020 zijn 485 van de 815 voertuigen elektrisch.

Grijze kentekens per brandstof

Voor het tempo van verduurzaming zijn we afhankelijk van het aanbod. Vooral als het gaat om bedrijfsbussen blijft dit nog achter. Deze voertuigen zijn zwaarder en rijden daarnaast meer kilometers. Op de markt zijn er nog geen elektrische auto's beschikbaar voor deze categorie. In 2021 doen we een aantal pilots met elektrische- en waterstofbussen. Ook kijken we naar organisatorische aanpassingen om verduurzaming van deze categorie makkelijker te maken. Een vervangings­plan is ontwikkeld voor de grote, middelgrote en kleine bedrijfsbussen met grijs kenteken.

Getankte liters en gebruikte KWh

Het gebruik van fossiele brandstoffen daalt en het elektrisch laden neemt toe. In 2020 hebben we 804.191 liter minder fossiele brandstoffen (benzine, diesel, lpg) getankt met onze bedrijfs- en leaseauto's ten opzichte van 2019. Het elektrisch laden van onze bedrijfs- en leaseauto's is met 1.638.072 KWh toegenomen ten opzichte van vorig jaar.

Woon-werkverkeer

Medewerkers met een OV-vrijkaart kunnen zakelijk en privé met het openbaar vervoer reizen. In 2020 hebben - in verband met Covid-19 - weinig medewerkers van het OV gebruik gemaakt. Ook stimuleren we andere duurzame alternatieven, zoals private lease voor elektrische auto’s en een fietsregeling. Voor zakelijke reizen wordt zo veel mogelijk gekozen voor treinreizen. CO2-uitstoot van vliegreizen wordt in de toekomst gecompenseerd.

Stedin Groep neemt deel aan initiatieven die voortkomen uit het Klimaatakkoord voor meer duurzame zakelijke mobiliteit. Ook participeren we in het LowCarDiet-initiatief.

Impact Covid-19 op One Planet

Covid-19 heeft impact gehad op de duurzaamheids­prestaties van onze eigen bedrijfsvoering. Dit is duidelijk terug te zien in de mobiliteit. Zakelijke reizen per vliegtuig zien we sinds maart 2020 niet meer terug in onze CO2-boekhouding. Daarnaast zijn zakelijke reizen met de auto, woon-werkverkeer en de verplaatsingen in onze operatie drastisch gedaald. Geheel in lijn met onze duurzame-mobiliteitsvisie willen we voorkomen dat collega’s het gebruik van openbaar vervoer nu vervangen door eigen voertuigen die vaak minder duurzaam zijn. Thuiswerken is de norm en we onderzoeken hoe we na de crisis fietsverkeer kunnen stimuleren (ook voor de langere afstanden).

Ook huisvesting wordt geraakt door Covid-19, maar het effect hiervan is pas op langere termijn duidelijk. Onze gebouwen moeten we ook met een lagere bezetting verwarmen en verlichten. Het langetermijneffect heeft te maken met het mogelijk veranderde gebruik van kantoren na de crisis als thuiswerken deels de norm blijft.

Huisvesting

Stedin gaat bewust met haar vastgoed om. Dit betekent dat we duurzaamheidsmaatregelen doorvoeren bij renovatie, tijdens gebruik, en in samenhang met bijvoorbeeld mobiliteit. De CO2-uitstoot van onze gebouwen die niet voorkomen of gereduceerd kan worden, vergroenen we door groene energiecontracten met onze leveranciers.

In 2019 en 2020 zijn in totaal zes locaties afgestoten. Bestaande locaties verduurzamen we waar mogelijk. Zo zijn er in 2020 zonnepanelen geplaatst op het dak van ons kantoor op de Blaak in Rotterdam en op onze locatie in Utrecht. Ook hebben we in 2020 een duurzaam energie­contract afgesloten voor al onze locaties, waarmee we onze CO2-uitstoot terugbrengen. Een vernieuwd energiemanagementsysteem in onze locatie in Utrecht geeft ons in detail inzicht in het interne energieverbruik en biedt ons de mogelijkheid om bijvoorbeeld het klimaat­beheers­systeem energiezuinig in te regelen.

Duurzamere kantoorvoorzieningen en dienstverlening

Onze facilitaire partners zoals schoonmaak, catering en koffie­voorzieningen dragen bij aan onze One Planet-strategie. Van gezonde voeding en cradle2cradle-schoon­maakkarren tot plasticreductie. In 2020 investeerden wij in twee composteermachines om het organisch afval met 85% te reduceren. Hiermee zetten we onze afvalstroom om naar vruchtbare compost en is er minder afvaltransport en -verwerking.

Stedintassen gemaakt van oude grijze monteursjassen in een sociale werkplaats

Renovatie locatie Anthony Fokkerstraat

In 2020 is de aanbestedingsprocedure afgerond voor de renovatie van het hoofdkantoor van DNWG aan de Anthony Fokkerstraat in Goes, Zeeland. Bij de aan­besteding is veel aandacht besteed aan duurzaamheid, zowel qua materiaalgebruik als qua energie en emissies.

In de aanbesteding zijn harde eisen gesteld. Bijvoorbeeld aan de isolatie, het hergebruik van materialen, het faciliteren van een (groen) wagenpark en een ver­minderd energieverbruik. Energielabel A is het uitgangspunt. In Zeeland gaan we voor het hoogst haalbare: alle energie uit eigen bron. Het streven is om na voltooiing van de verbouwing van het pand aan de Anthony Fokkerstraat om minstens twee andere locaties te sluiten.

Grondstofgebruik

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid en uit zakelijke over­wegingen streven we naar een zo hoog mogelijke mate van circulariteit. We kopen producten in met zo veel mogelijk gerecyclede grondstoffen, dagen leveranciers uit om pro­duc­ten te leveren die na levensduur maximaal te her­ge­brui­ken zijn en werken samen met onze afval­ver­werkers om ze zo hoogwaardig mogelijk te recyclen. Voorbeelden zijn de Fair Meter en circulaire kabels. Om verantwoord met onze reststromen om te gaan, maken we afspraken met dienstverleners die deze voor ons inzamelen en verwerken.

KPI circulair inkopen en het grondstoffenpaspoort

Vanaf 2019 vragen we leveranciers bij aanbesteding van al onze primaire assets om een grondstoffenpaspoort in te vullen. Hiermee maken we inzichtelijk uit welke grondstoffen en materialen het product bestaat, hoeveel gerecyclede materialen het bevat en in welke mate het weer te recyclen is na de levensduur.

In 2020 hebben wij met het opvragen van 151 grondstof­­paspoorten bij 17 leveranciers 100% van onze primaire assets uitgevraagd en inzicht verkregen in 96,5 % van onze primaire assets. Het target voor 2020 lag op 100%, inclusief de assets van DNWG. Dit betekent dat wij onze target nog niet hebben behaald. Reden hiervoor is dat niet alle assets die in 2020 zijn besteld, ook in 2021 nog worden afgenomen. Voor deze assets heeft het uitvragen van de grondstoffenpaspoorten een lagere prioriteit gekregen dan de grondstoffenpaspoorten voor assets die wel in 2021 worden gebruikt. De laatste grondstoffenpaspoorten uit 2020 worden zo snel mogelijk in beeld gebracht.

Nu wij 100% van onze primaire assets inzichtelijk hebben via de grondstofpaspoorten, gaan wij sturen op het verhogen van de mate van circulariteit van onze assets. We doen dit door de data uit de grondstofpaspoorten te analyseren, en in samenwerking met leveranciers te zoeken naar opties om assets meer circulair te maken. Dit kan bijvoorbeeld door meer gerecyclede grondstoffen te gebruiken of door ervoor te zorgen dat een asset na levensduur voor een groter gedeelte (hoogwaardig) te hergebruiken is. Deze verandering van focus betekent ook dat de KPI in 2021 wordt aangepast naar ‘% circulariteit van inkoop primaire assets’. Op basis van de huidige inzichten lijken wij een circulariteitspercentage te halen van 34,7%. Ons target voor 2021 ligt op 38%.

Status uitvraag grondstoffenpaspoort op basis van totaal besteld gewicht (in kg x 1.000).

Aandacht voor grondstofgebruik in gehele keten

Om circulair te opereren, moeten we ook kijken naar vermindering van grondstoffengebruik in de organisatie, verlengen van levensduur van assets door o.a. herinzet en door hoogwaardige toepassingen te vinden voor assets en grondstoffen na levensduur. Stedin wil in 2021 een aantal programma’s ontwikkelen die tot betere prestaties leiden in het gehele systeem van inkoop tot hergebruik en recycling. Circulair denken in deze context leidt niet alleen tot een duurzamer, maar ook tot een financieel beter resultaat.

Afval (in kg)

In onderstaande tabel geven we de hoeveelheid afval weer van Stedin Netbeheer.

Afval

2017

2018

2019

2020

Totale hoeveelheid afval

6.400.386

8.588.912

9.576.136

8.885.295

Totale hoeveelheid afval recycled

5.831.399

7.755.969

8.623.144

7.710.474

Totale hoeveelheid afval niet-recycled

568.987

832.943

952.992

1.174.821

% afval niet-recycled

9%

10%

10%

13%

Totale hoeveelheid asbest

487.730

771.930

718.550

756.645

% aandeel asbest in afval niet-recycled

86%

93%

75%

64%

Uitfaseren van ‘SF6‘ in schakelinstallaties

SF6 is een isolatiegas dat wordt gebruikt in schakel- installaties van ons midden- en hoogspanningsnet. Dit gas zorgt ervoor dat vlambogen tijdens het schakelen snel worden gedoofd. Vanwege die eigenschap kan de schakel­installatie relatief compact blijven. Handig als je een installatie moet bouwen in een station met weinig ruimte. SF6 heeft echter een groot nadeel. Een SF6-molecuul heeft een 23.000 keer groter CO2-equivalent dan een CO2-molecuul. Als SF6 in de atmosfeer komt is het dus schadelijk. De meeste schakelinstallaties zijn lekdicht, maar ieder jaar wordt er een beperkte hoeveelheid SF6 uitgestoten. In 2020 is door Stedin 5,84 kg SF6 bijgevuld (2019: 7,57 kg).

Stedin koopt de komende jaren duizenden schakelinstallaties zonder SF6-isolatiegas. Stedin heeft veel nieuwe schakelinstallaties nodig voor de uitbreiding van haar elektriciteitsnetten, en wil dat zo duurzaam mogelijk doen.

One Planet governance

De raad van bestuur (RvB) is verantwoordelijk voor de ambities en doelstellingen die voor Stedin Groep zijn opgesteld. In 2016 heeft de RvB ambities goedgekeurd die richting geven aan het duurzaamheidsbeleid van Stedin Groep op weg naar een klimaatneutrale organisatie in 2030. In 2020 zijn de strategie en de resultaten ook besproken met de Raad van Commissarissen.

Voor de grootste impactcategorieën (CO2-uitstoot, grondstofgebruik, uitstoot van fijnstof en inclusieve samenleving) zijn KPI's opgesteld voor de bedrijfsonderdelen die hier invloed op hebben. Via kwartaalrapportages worden resultaten op de KPI's gerapporteerd aan de RvB en de directeuren van de betrokken bedrijfsonderdelen. Ook wordt elk kwartaal een analyse gemaakt van strategische risico's en kansen waarbij het onderwerp duurzaamheid is opgenomen. Het strategisch risico 'te hoge milieubelasting' is niet opgenomen in het hoofdstuk Risicomanagement, omdat dit risico wordt beheerst binnen de gestelde risicobereidheid.

Risico’s voor Stedin bij klimaatverandering en mitigatie daarvan

Wij realiseren ons dat er bedrijfsrisico’s bestaan die gerelateerd zijn aan de effecten van klimaatverandering zoals stormen, overstromingen en natuurbranden. De ‘Task Force on Climate related Financial Disclosures’ van de Financial Stability Board is een van de initiatieven die transparantierichtlijnen geeft rond deze risico’s. In lijn met de aanbevelingen van deze task force is Stedin in 2020 aangesloten bij de ‘Climate Adaption Coalition’. Stedin heeft de ambitie om de samenwerking met deze coalitie voort te zetten en in 2021 onderzoek te doen naar de effecten van klimaatverandering voor ons bedrijf.

PV Privéregeling succesvol

Ook dit jaar heeft Stedin en renteloze lening voor de aanschaf van zonnepanelen beschikbaar gesteld aan haar medewerkers onder de werkkostenregeling. In totaal hebben 147 Stedin- en 60 DNWG-collega's de lening ontvangen. Met deze actie wordt jaarlijks zo’n 200.000 kg CO2-uitstoot bespaard.

Duurzame rating

Dit jaar heeft het ratingbureau ISS ESG ons een B-rating toegekend op het gebied van duurzaamheid. Dat is een 'prime' rating die aangeeft dat we tot de toppresteerders behoren in onze sector.

Allocatie en Impact rapport groene obligatielening

In 2019 heeft Stedin Groep voor het eerst in haar bestaan zogenoemde groene obligaties uitgegeven. Met een groene obligatie kunnen milieuvriendelijke projecten worden gefinancierd. Qua opzet is een groene obligatie hetzelfde als een normale obligatie. De prijsvorming werkt hetzelfde en ze worden op de reguliere manier via de beurs verhandeld.

Stedin Groep heeft een selectie van groene projecten gebundeld en daar een obligatielening voor uitgegeven. Het geld dat is opgehaald, investeren we in duurzame renovatie van onze kantoorpanden, de uitrol van de slimme meters en in ons net. Hieronder vallen aansluitingen van grote wind- en zonneparken en investeringen die meer invoeding van duur­zame energie mogelijk maken. Er zijn obligaties uitgegeven voor een totaalbedrag van 500 miljoen euro. Meer informatie over de besteding van de groene obligatielening leest u in het allocatie- en impactrapport.

Stedin Groep blijft ook in de toekomst kijken naar mogelijk­heden rond groene financiering. Hiertoe is het Green Finance Framework opgesteld dat beschikbaar is via onze website.

Coalitie Groene Netten

Groene Netten is een samenwerking tussen de acht grote infrabeheerders van Nederland: Alliander, Enexis, Gasunie, KPN, ProRail, Rijkswaterstaat, Stedin en TenneT. Samen zijn we verantwoordelijk voor maar liefst vijf procent van het totale Nederlandse energieverbruik. Omdat we ons realiseren dat we daarmee een enorme impact kunnen maken, hebben we een doel gesteld: samen de transitie naar de nieuwe, duurzame economie versnellen. We doen dit door samen te werken aan verschillende concrete projecten binnen vier kernthema’s: klimaat, circulariteit, biodiversiteit en impact meten. Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld kabels met een lange levensduur, werken we toe naar honderd procent duurzame energie en het verlagen van de CO2-uitstoot.

In 2020 hebben alle partijen deelgenomen aan een ‘Impact Journey’ waarin de eerste stappen zijn gezet naar een maatschappelijke jaarrekening en het sturen op brede welvaart. Daarnaast heeft de werkgroep transparantie in het grondstoffenpaspoort geïmplementeerd en is er een groot project geïnitieerd om de haalbaarheid van een gezamenlijke interne CO2-beprijzing te onderzoeken.

Nieuw thema: biodiversiteit

Biodiversiteitsherstel is een relatief nieuw onderwerp op de duurzaamheidsagenda’s; 2021 is door de VN uitgeroepen tot hét jaar van de biodiversiteit. Coalitie Groene Netten heeft in 2020 biodiversiteit als nieuw thema benoemd; er is een unieke kans om een landelijke ecologische infrastructuur te vormen door het verbinden van de vele Groene Netten-locaties en -gronden. Gebied van Stedin kan samen met de grondgebieden van andere Groene Netten-partijen een rol spelen in het natuurherstel in Nederland. In 2020 is daarom samen met de Vlinderstichting een nieuwe ecologische hoofdinfrastructuur ontwikkeld. Hierin is vastgelegd dat Groene Netten-partijen samen 922 vierkante kilometer grond en water beheren – meer dan de Veluwe en een kwart van de landnatuur in Nederland. Dit is verdeeld over een infra­netwerk van 802.500 kilometer.

In 2020 is de strategie vormgegeven die Stedin op dit nieuwe onderwerp wil volgen, zijn de eerste projecten in beeld gebracht en is er begonnen met ‘no regret’-maatregelen. In 2021 gaat het programma vanuit Stedin en Groene Netten vorm krijgen en starten we met drie grote projecten door het hele land.

Detailinformatie CO2-uitstoot Stedin Groep

De vergelijkende cijfers 2019 en 2018 zijn aangepast met emissiefactoren (bron: www.co2emissiefactoren.nl) indien van toepassing.

De Energie intensiteitsratio is het energieverbruik (in GJ) gedeeld door de jaarlijkse omzet (in mln). De GHG emissie intensiteitsrato is de totale emissie van broeikasgassen incl. vergroening (in ton CO2eq) gedeeld door de jaarlijkse omzet (in mln).

Transport

Eenheid

2018

2019

2020

Elektriciteitstransport

GWh

21.330

21.100

20.171

Gastransport

mln. m3

4.852

4.651

4.365

Energie intensiteitsratio

Eenheid

2018

2019

2020

Energiegebruik

GJ

233.927

182.168

157936

Jaarlijkse omzet

mln

1.268

1.234

1.228

Energie intensiteitsratio

GJ/mln

184,5

147,6

128,6

GHG emissie intensiteitsratio

Scope 1

Eenheid

2018

2019

2020

Gasverbruik gebouwen

ton CO2eq

635

454

458

Lekverlies aardgasnetwerk

ton CO2eq

42.719

42.181

41.949

Lease- & dienstauto's

ton CO2eq

10.193

8.856

7.311

Totaal

ton CO2eq

53.547

51.491

49.718

Scope 2

Eenheid

2018

2019

2020

Elektriciteit / warmteverbruik gebouwen

ton CO2eq

826

238

1.168

Netverlies elektriciteit

ton CO2eq

432.364

433.167

386.264

Totaal

ton CO2eq

433.190

433.405

387.432

Scope 3

Eenheid

2018

2019

2020

Woon-werkverkeer, dienstreizen, vliegverkeer

ton CO2eq

3.735

3.419

1.818

Totaal

ton CO2eq

3.735

3.419

1.818

Totaal

Eenheid

2018

2019

2020

Totaal voetafdruk

ton CO2eq

490.472

488.315

438.968

Vergroening

ton CO2eq

-432.364

-433.167

-386.264

Totaal inclusief vergroening

ton CO2eq

58.108

55.148

52.704

Jaarlijkse omzet

mln

1.286

1.234

1.228

GHG emissie intensiteitsratio

ton CO2eq/mln

45,2

44,7

42,9

Vitaal vakwerk: Dave de Wit

Dave de Wit is specialist gasloos. Wat betekent het thema vitaal vakwerk voor hem? ‘Zorgdragen voor een gezonde geest in een gezond lichaam.’

>Wat maakt jouw werk van vitaal belang? Met andere woorden, waarom is jouw werk belangrijk voor de organisatie en maatschappij?

‘Ik hou me bezig met de veiligheid van de gasnetten en verwijder met mijn team gasleidingen die niet meer in gebruik zijn. Bijvoorbeeld omdat klanten zijn overgestapt op een andere energiebron. Dat soort leidingen blijven onder druk staan, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ze moeten eruit. Veel klanten vinden dat prima, maar als ze horen dat daarvoor de tuin open moet, zijn ze minder blij. Wij zijn met de ontwikkeling van een leidingtrekker bezig, waarmee we de leiding uit de grond trekken en daarmee minimale schade aan de tuin veroorzaken, anders dan een gat dat aan de gevel wordt gegraven. We zijn nu bezig met pilots en klanten reageren hier zeer positief op.’

>Waaraan herken je de vakman/vrouw in jouw vakgebied?

‘Een sterk gevoel voor veiligheid en klantbeleving staat voorop. Creativiteit binnen de kaders van veiligheid is ook belangrijk. In de praktijk komen we 101 verschillende situaties tegen: van een gasmeter achter de bank tot in een hokje naast het huis. Als je voor al dat soort situaties een oplossing weet, ben je wat mij betreft een echte vakman of -vrouw.’

>Hoe heb je gewerkt tijdens de lockdown? Wat was er anders dan normaal en hoe heb jij dat ervaren?

‘Het was voor mij vreemd. Ik werk al ruim 40 jaar voor Stedin en ik ben het gewoon niet gewend om vanuit huis te werken. Het scheelt me wel veel reistijd: ik stond vaak helemaal vast vanuit mijn woonplaats Spijkenisse. Dat mis ik dus absoluut niet. Mijn collega’s mis ik wel: communiceren via zo’n schermpje is toch anders. Ik moet er ook erg aan wennen om afstand te bewaren wanneer we buiten aan de leidingen werken. Je wilt elkaar iets laten zien en als je niet oplet, sta je zo te dicht op elkaar. We hebben dan ook de afspraak dat we elkaar scherp houden. Je moet het toch samen doen.’

>Hoe zorg je ervoor dat jij zelf vitaal/gezond blijft?

‘Ik heb in mijn tuinhuisje een spinfiets met een televisiescherm waar ik elke ochtend een halfuur op fiets. Daarnaast hebben we een grote hond die drie keer per dag een flink stuk moet lopen. Dat doen mijn vrouw en ik om en om. Ik ben altijd behoorlijk sportief geweest, maar toch kreeg ik twee jaar geleden uit het niets een hartinfarct. Het had niet veel gescheeld, de ambulance was net op tijd. Er zit dan toch iets in je lichaam dat niet goed is. Zo’n gebeurtenis zie ik als een signaal. Ik let er daarom extra op dat ik gewoon lekker bezig ben, in mijn werk en thuis.

>Waar haal je de meeste voldoening uit in je werk, met andere woorden, hoe houdt jouw werk jou vitaal?

‘Pionieren, dingen proberen op te lossen, de vertaalslag maken van beleid naar de praktijk. Daar haal ik voldoening uit. In het project rond het leidingtrekken doen er ook een aantal jonge monteurs van de Bedrijfsschool mee. Zij leren van zo’n innovatieproject, maar wij leren ook van hen. Ze zitten nog niet in een bepaalde gedachte vast en komen daardoor met leuke ideeën. Dat is mooi. Door er samen over te praten, komen we echt een stap verder.’