Betaalbare en efficiënte dienstverlening

We richten ons op een efficiënte bedrijfsvoering. Hierin zijn slim en digitaal de norm. Efficiency betekent kosten­­be­sparing, maar tegelijkertijd ook een verkorting van door­looptijden, minder overlast voor omwonenden en een hogere klanttevredenheid. Hieronder geven we een aantal voorbeelden van wat onze focus oplevert.

Efficiency

In 2018 is ons 5-jarig efficiencyprogramma gestart dat moet leiden tot een structurele besparing van 150 miljoen op onze totale uitgaven ten opzichte van het niveau van 2017. Hierover leest u meer in het hoofdstuk Financieel resultaat. De efficiencyresultaten worden gerealiseerd door een verscheidenheid aan maatregelen en in het bijzonder door onze vier strategische initiatieven.

Centralisatie ondersteunende werkzaamheden

In 2020 is de afdeling Business Support Services (BSS) op­gericht. Dit is een dooront­wikkeling van ons fi­nan­ciële shared service center naar een multifunctioneel shared service cen­ter gevestigd in Delft. Hier worden admi­ni­stra­tieve en onder­steunende werk­zaam­heden voor de orga­ni­satie slim ge­bun­deld. Zo ontstaat een hogere kwaliteit en meer efficiency. In 2020 zijn 74 medewerkers met onder­steu­nende werk­zaam­heden naar het BSS verhuisd. Het gaat om financieel admini­stratieve en ondersteunen­­de HR werk­zaam­heden, en management­ondersteuning.

Ook is er een Data­team dat zich richt op het beheren en verbeteren van (stam)data en een Operational Excellence team, met daarin onder andere LEAN/Six Sigma en RPA (Robotics Process Automation) expertise. Inmiddels zijn er 23 RPA bots live, die repetitieve taken van medewerkers overnemen. Medewerkers kunnen zo meer tijd aan hoog­waar­digere taken besteden. Op termijn realiseert het BSS een kostenreductie van 25 – 30% voor haar aandeel in de organisatie.

Versnelde gassanering: negen bottlenecks opgelost

Wij vervangen versneld onze grijs gietijzeren leidingen in ons verzorgingsgebied. In Rotterdam ging dat in 2020 om 44 projecten. 35 daarvan konden we eenvoudig inplannen en realiseren in samenwerking met Evides. Maar in 9 gevallen was dit veel lastiger. Doordat we in nauwe samenwerking met de gemeente Rotterdam afspraken maakten over een aantal beheers­maat­regelen, konden we deze 9 knelpunten oplossen en samen met Evides in één keer deze werkzaamheden oppakken. In dit geval waren de beheersmaatregelen een graafverbod en een verbod op zwaar verkeer.

Met deze aanpak verminderden we de overlast voor de omgeving. Ook bespaart het combineren van projecten zowel Stedin als de gemeente veel geld. Doordat Evides en Stedin in dit geval tegelijk konden werken, besparen we 2 tot 2,5 miljoen aan maatschappelijke kosten.

Voor het eerst afwijken in Bergschenhoek 

Voor Wayland Energy in Bergschenhoek wijkt Stedin voor het eerst af van de standaard aansluitmethode*. De klant wil een grote aansluiting voor warmte­kracht­koppelingen en een geothermiebron. Volgens de standaard aansluitmethode zouden we de klant aansluiten op het dichtstbijzijnde station, 2,1 kilometer verder waar een middenspanningsstation staat. Dit station heeft echter de maximale capaciteit bereikt en moet dus aangepast worden. Gevolg: veel kosten voor de klant en voor Stedin mét een lange doorlooptijd.

De oplossing was dichtbij. Maar een meter uit de gevel van de klant ligt een 23 kV-ring. Deze ring is aangelegd om klanten tot een bepaald vermogen op aan te sluiten, nog voordat de standaard aansluitmethoden bestonden. Op deze ring is voldoende capaciteit beschikbaar en dus is de klant erop aangesloten. Dit levert een aanzienlijke besparing op voor zowel de klant als voor Stedin (de klant bespaart 460.000 en Stedin geeft 130.000 uit in plaats van 1,6 miljoen).

* Er is een wettelijke standaard aansluitmethode voor klanten afhankelijk van de grootte van de aansluiting. Sinds kort mogen netbeheerders onder strikte voorwaarden afwijken van deze aansluitmethode. Dit maakt het mogelijk om kansen te benutten waarbij we een aansluiting sneller en tegen lagere kosten kunnen realiseren.

Betaalbare energie door het faciliteren van de energiemarkt

Het hoort bij onze maatschappelijke rol om de vrije energiemarkt te faciliteren. Dat houdt onder andere in dat onze elektriciteits- en gasnetten onder gelijke voorwaarden toegankelijk zijn voor iedere energieleverancier. De concurrentie die hierdoor ontstaat, zorgt voor scherpe energieprijzen. Daarvan profiteert de consument en het draagt ertoe bij dat de energievoorziening betaalbaar blijft.

Ontwikkeling marktfacilitering

Als gevolg van de energietransitie volgen de veranderingen op het gebied van marktfacilitering elkaar in hoog tempo op. De marktfaciliterende (data)-infrastructuur vraagt de komende jaren om investeringen, bijvoorbeeld als het gaat om de dienstverlening. De markt vraagt om meer inzicht in en toegang tot processen en data: naast het volume gaan plaats en moment van verbruik (of opwek) de waarde en prijs van energie bepalen. Daarom worden er andere eisen gesteld.

Marktdata en energiebalans  

De achterliggende processen bij marktfacilitering, zoals transportomzet en de beheersing van de netverliezen, worden meer en meer geautomatiseerd. Data-analyse helpt ons om deze processen te beheersen.

‘In de afgelopen drie jaar zijn de netverliezen hierdoor met circa 7% gedaald, ruim 50 GWh. ’

Samenwerking in de sector  

Ontwikkelingen in het domein marktfacilitering vinden steeds meer in sectorverband plaats: de energietransitie leidt tot aanpassingen en uitbreidingen van onze dienstverlening (uitwisselen van energiedata). Wij werken intensief samen met de andere netbeheerders binnen Netbeheer Nederland en in NEDU-verband (een platform van de Nederlandse energiesector) met de andere gereguleerde marktrollen. Ook zijn wij in dialoog met nieuwe toetreders tot de energiesector.

Afsprakenstelsel data delen

Voor de energietransitie is het nodig dat we met meer marktpartijen meer data gaan delen. In 2019 hebben de netbeheerders met alle stakeholders in de energiesector overeenstemming bereikt om een tot een afsprakenstelsel te komen om energiedata te delen. De uitwerking vond in 2020 plaats. De netbeheerders worden verantwoordelijk voor het beheer van het afsprakenstelsel. Aanpassingen aan het stelsel lopen via een maktfaciliterend forum waaraan alle stakeholders uit de energiesector deelnemen. De beoogde start van het stelsel is medio 2021.

Alle netbeheerders ingestapt in C-ARM

C-ARM is het platform waarmee we de meetdata van alle regionale netbeheerders in Nederland samenbrengen. Vanuit dit centrale platform kunnen wij deze meetdata leveren aan marktpartijen, zoals energieleveranciers en meetverantwoordelijken. Hierdoor ontstaat er meer klantgemak voor de marktpartijen, doordat de netbeheerders allemaal op dezelfde uniforme en transparante wijze werken. In 2020 zijn Stedin en de andere regionaal netbeheerders succesvol ingestapt in het C-ARM-platform. Dit is een belangrijke stap om onze ambitie waar te maken: dat marktpartijen ons op nationaal niveau virtueel als één netbeheerder ervaren.