Grondslagen voor financiële verslaggeving

Algemene informatie

(hierna Stedin Groep) is een naar recht, statutair gevestigd te , , houdstermaatschappij van dochterondernemingen en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24306393.

De belangrijkste activiteit van Stedin Groep is het . Dit doen de netbeheerders van Stedin Groep, Stedin Netbeheer en Enduris, enerzijds door het aanleggen, beheren en toekomstbestendig maken van de elektriciteits- en gasnetten en anderzijds door het faciliteren van de energiemarkt. Stedin is actief in de provincies (Enduris). Dochteronderneming DNWG Infra verleent diensten met betrekking tot energie infrastructuur aan zakelijke klanten. Utility Connect is een joint operation met Alliander op het gebied van datacommunicatie voor de slimme meter. TensZ en TeslaN zijn joint operations tussen Stedin Netbeheer respectievelijk Enduris en TenneT op het gebied van onderhoud, service en aanleggen van elektriciteitsnetten met een hoogspanningsniveau.

Stedin Netbeheer en Enduris opereren naast vijf andere Nederlandse regionale netbeheerders in een gereguleerde markt. ledere regionale netbeheerder is een monopolist binnen haar verzorgingsgebied. Regulering houdt in dat de taken die de netbeheerder uitvoert bij wet bepaald zijn en de tarieven bepaald worden door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Het reguleringsmodel stimuleert netbeheerders door middel van een maatstafmodel zo goed (efficiënt en kwalitatief) mogelijk te presteren.

Voor meer informatie over de samenstelling van de Groep wordt verwezen naar toelichtin­g­ 3 Operationele segmenten en 37 Overzicht dochter­ondernemingen.

De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld door de raad van bestuur van Stedin Groep.

Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar
De jaarrekening 2020 is ondertekend door zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen van de vennootschap in de vergadering van 17 februari 2021 en is op 25 juni 2021 vastgesteld door de Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Tenzij anders vermeld, zijn alle in dit jaarverslag opgenomen bedragen in miljoenen euro. Het historische kostenprincipe wordt gehanteerd. In afwijking hiervan geldt dat bepaalde activa en verplichtingen, waaronder een deel van de materiële vaste activa en derivaten, tegen reële waarde worden gewaardeerd. Tenzij anders vermeld, zijn deze waarderingsgrondslagen consistent toegepast voor alle boekjaren die in deze jaarrekening zijn opgenomen. De in de jaarrekening gehanteerde grondslagen van waarderingen en resultaatbepaling zijn gebaseerd op de veronderstelling van continuïteit van de vennootschap.

Belangrijke gebeurtenissen in 2021

Er hebben zich in 2021 geen gebeurtenissen voorgedaan die een significante onzekerheid zijn voor het vermogen en resultaat per einde boekjaar 31 december 2021. Zie voor meer details ons jaarverslag.

Corona

De coronacrisis heeft beperkte negatieve financiële gevolgen voor Stedin Groep gehad. Zo zagen we lagere afnames bij onze klanten wat onze bedrijfsopbrengsten negatief beïnvloed heeft. Ook hadden we vaker te maken met uitval van onze medewerkers, naast uitval bij onze onderaannemers, wat tot enige vertraging in de uitvoering heeft geleid.

Financiering

In maart 2021 heeft Stedin een eeuwigdurende achtergestelde lening uitgegeven van 500 miljoen met een couponrente van 1,500%. Dit instrument geeft door de eigen vermogen toekenning een versterking van de balans en belangrijke ratio’s en geldt als vervanging van de 500 miljoen achtergestelde lening uit 2014 met een couponrente van 3,25%. Deze hybride lening is via een tenderproces teruggekocht van de houders van de lening. De kosten welke hiermee gemoeid zijn betreffen een premie ter compensatie voor toekomstige rente betalingen van 11 miljoen.

Daarnaast heeft Stedin in mei 2021 USD en GBP leningen afgelost voor een totale hoofdsom van 196 miljoen welke vervroegd zijn afgelost tegen een premie van 38 miljoen. Dit betreft grotendeels toekomstige rente, die door eerder aflossen naast de hoofdsom is betaald.

Stedin is met aandeelhouders op 25 juni 2021 een vermogensbijdrage in de vorm van preferente aandelen overeengekomen ter grootte van een bedrag van 200 miljoen.

In november 2021 heeft Stedin een 5-jarige groene lening uitgegeven van 500 miljoen met een couponrente van 0,0%. Stedin heeft hiervoor een prospectus en haar Green Finance Framework bijgewerkt naar de meest recent wet- en regelgeving.

Update methodebesluiten nieuwe Reguleringsperiode

Op 20 september 2021 heeft de ACM de methodebesluiten voor de reguleringsperiode van 2022-2026 gepubliceerd. De ACM laat in haar persbericht weten dat zij met deze methodebesluiten de netbeheerders extra ruimte geeft om de energietransitie te kunnen faciliteren. De netbeheerders zijn van mening dat de ACM nog te weinig heeft gedaan en dat de energietransitie met deze methodiek tegen vertraging op kan gaan lopen.

De ACM heeft in de nieuwe methodebesluiten een aantal wijzigingen gemaakt ten opzichte van de huidige methodiek, die er toe leiden dat een deel van het zogeheten 'redelijk gegund rendement' niet meer naar achteren schuift. Hierdoor hoeven de netbeheerders minder voor te financieren. Dat is echter nog niet voldoende om de sterk oplopende kosten voor de energietransitie af te dekken.

Belangrijkste punten uit de methodebesluiten Elektriciteit en Gas:

Elektriciteit:
De ACM heeft gekozen voor een hybride WACC (weighted average cost of capital) waarbij de helft van de verwachte inflatie al wordt vergoed gedurende de reguleringsperiode. Dit geeft een WACC die begint bij 2,2% en afloopt naar 1,9% in 2026.Er komt een tussentijdse vergoeding voor wijziging van de hoeveelheid decentraal opgewekte elektriciteit. Dit betekent een eerdere vergoeding voor de kosten die hiervoor gemaakt worden. De inkoopkosten transport worden nu jaarlijks op basis van de nieuwe tarieven van TenneT bepaald. Dit betekent dat stijgingen van deze tarieven direct kunnen worden doorgelegd in plaats van dat de netbeheerders het eerst twee jaar moeten voorfinancieren.

Gas:
De ACM is bij gas overgestapt op een nominale WACC waarbij direct al de verwachte inflatie wordt vergoed gedurende de reguleringsperiode. Dit geeft een WACC die begint bij 3,0% en afloopt naar 2,8% in 2026. De ACM past bij gas vanaf 2022 een stelsel van degressief afschrijven toe. Dit betekent dat de afschrijftermijnen ongewijzigd blijven maar dat in het begin meer wordt afgeschreven en later minder. Dit met het oog op de verwachte afname van het aantal gebruikers op de gasnetten.

De kosten van de sector zijn de afgelopen jaren gestegen. Deze kostenstijging wordt vanaf 2022 meegenomen in de tarieven. Gecombineerd met het stelsel voor degressief afschrijven bij gas is het totaal effect op de inkomsten, inclusief de daling van de WACC, beperkt voor Stedin.

Netverliezen 2021

De netverlieskosten lieten in 2021 een forse stijging zien van 44 miljoen ten opzichte van 2020. De lagere gasproductie in Nederland leidde tot grotere import en daarmee een grotere afhankelijkheid van de gasmarkt. In combinatie met de lagere gasvoorraden binnen Europa, de sterke afhankelijkheid van de elektriciteitsprijzen en het deels op korte termijn inkopen van gas en elektriciteit door Stedin resulteerde dit in hogere netverlieskosten.

Aanpassingen tarief voor de vennootschapsbelasting

Tijdens Prinsjesdag 2021 heeft het kabinet bekend gemaakt dat het tarief voor de vennootschapsbelasting vanaf 2022 verhoogd zal worden naar 25,8%. In 2020 is nog gerekend met tarieven van 25% vanaf 2021, wat in 2020 de toekomstige wettelijke tarieven waren, welke in 2021 zijn aangepast naar 25,8%. Dit betekent dat de uitgestelde belastingvorderingen en verplichtingen worden afgerekend tegen het tarief van 25,8% en tegen dit tarief gewaardeerd worden. Voor de toelichting, zie 18 Uitgestelde belasting­vor­deringen en -verplichtingen.

Samen Sterker

Vanaf de overname van de DNWG Groep door Stedin in 2017 is gewerkt naar een samensmelting van de verschillende entiteiten binnen de groep. Gedurende 2021 hebben binnen de Groep verschillende verhangingen van entiteiten plaats gevonden. Ook de aandelen van Enduris zijn in 2021 verhangen naar Stedin Netbeheer om vanaf 1 januari 2022, wanneer de entiteiten worden gefuseerd, verder te gaan als één netbeheerder, namelijk Stedin Netbeheer. Ook de andere entiteiten met overlappende activiteiten binnen de Groep (DNWG Staff met Stedin Groep Personeels B.V. en TensZ met TeslaN) fuseren per 1 januari 2022. Met deze fusies verwacht Stedin verdere synergievoordelen te behalen om verder bij te kunnen dragen aan de energietransitie.

International Financial Reporting Standards (IFRS)

De geconsolideerde jaarrekening van Stedin Groep is opgesteld in overeenstemming met de per 31 december 2021 geldende IFRS zoals goedgekeurd door de Europese Unie (EU), en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. IFRS omvat zowel de IFRS-standaarden als de International Accounting Standards van de International Accounting Standards Board (IASB) en de interpretaties van IFRS- en IAS-standaarden van respectievelijk de IFRS Interpretations Committee (IFRIC) en het Standing Interpretations Committee (SIC). Waar noodzakelijk zijn waarderingsgrondslagen van joint operations en deelnemingen in overeenstemming gebracht met die van Stedin Holding N.V. De geconsolideerde jaarrekening is met toepassing van het continuïteits- en het toerekeningsbeginsel opgesteld.

Gewijzigde IFRS-standaarden en interpretaties

De volgende wijzigingen in bestaande IFRS-standaarden zijn door de EU goedgekeurd met ingang van het boekjaar 2021:

 • Covid-19 gerelateerde huurconcessies – wijziging van IFRS 16
 • Verlengen van de tijdelijke vrijstelling van de toepassing van IFRS 9
 • Interest Rate Benchmark Reform - wijzigingen
 • Verschillende redactionele correcties

Deze wijzigingen zijn niet relevant voor Stedin Groep en hebben derhalve ook geen impact op de 2021 jaarrekening van Stedin.

Nieuwe of gewijzigde IFRS-standaarden en interpretaties die op latere boekjaren betrekking hebben

De volgende IFRS-standaarden die door de EU zijn goedgekeurd maar nog niet verplicht van toepassing zijn in 2021 kunnen, waar relevant worden toegepast vanaf 1 januari 2022 of later:

 • Wijzigingen in IAS 1 – Classificatie van verplichtingen als kortlopend of langlopend
 • Wijzigingen in IAS 8 – Definitie van schattingen
 • Wijzigingen in IAS 12 – Belastingen
 • Wijzigingen in IAS 16 – Materiële vaste activa - inkomsten voor het beoogde gebruik
 • Wijzigingen in IAS 37 – Verlieslatende contracten - kosten voor het nakomen van een contract
 • Jaarlijkse verbeteringen aan de IFRS Standaarden 2018–2020 (IFRS 1, IFRS 9, IFRS 16 en IAS 41)
 • Wijzigingen in IFRS 3 – Verwijzing naar het Conceptual Framework
 • Wijzigingen in IFRS 10 en IAS 28 – Verkoop of inbreng van activa tussen een investeerder en zijn deelneming of joint venture
 • Wijzigingen in IFRS Practice Statement 2 – Materialiteit beoordelen
 • IFRS 17 – Verzekeringscontracten

Deze wijzigingen in bestaande standaarden en de nieuwe IFRS standaard zijn niet relevant voor Stedin Groep en hebben derhalve ook geen impact op de 2021 jaarrekening van Stedin.