Materiële vaste activa naar activiteiten

In onderstaande tabel is een uitsplitsing te zien van de materiële vaste activa naar activiteiten binnen Stedin, zoals opgenomen in het verloopoverzicht in note 14 Materiële vaste activa:

x 1 miljoen

2021

2020

Boekwaarde

Elektriciteit

4.068

3.909

Gas

1.960

1.850

Slimme meters

348

350

Overig

1.259

948

7.635

7.057

In onderstaande tabel is een uitsplitsing te zien van de bovengenoemde materiële vaste activa, gecorrigeerd voor bijdrage aansluitkosten, naar activiteiten binnen Stedin, zoals opgenomen in het verloopoverzicht in note 14 Materiële vaste activa en note 27 Vooruitontvangen bijdragen:

x 1 miljoen

2021

2020

Boekwaarde

MVA (bruto)

7.635

7.057

Elektriciteit

3.379

3.305

Gas

1.774

1.667

Slimme meters

348

350

Overig

1.259

948

MVA (netto)

6.760

6.270

Bijdrage aansluitkosten

876

787

Verantwoorde opbrengsten

22

22

898

809