Belastingen

De specificatie van de belastingen over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:

x 1 miljoen

2019

2018

Acute belastinglasten en belastingbaten huidig jaar

20

30

Acute belastingbate voorgaande jaren

-2

-

Acute belastinglasten en belastingbaten huidig en voorgaande jaren

18

30

Vrijval/dotatie uitgestelde belastingen uit hoofde van wijziging vpb-tarieven

2

-14

Mutatie uitgestelde belastingen

7

5

Mutatie uitgestelde belastingen voorgaande jaren

-

1

Belastingen over het resultaat

27

22

Specificatie van de actuele belastinglasten en -baten over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:

x 1 miljoen

2019

2018

Resultaat voor belasting

352

140

Deelnemingsvrijstelling

-247

-

Fiscaal niet-aftrekbare kosten

1

2

Fiscaal afwijkende afschrijving

-28

-19

Fiscaal belastbaar bedrag

78

123

Nominaal belastingtarief

25%

25%

Actuele belastinglasten

20

30

Specificatie van de effectieve belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten:

2019

2018

Nominaal belastingtarief

25,0%

25,0%

Effect van:

- Deelnemingsvrijstelling

-17,4%

0,0%

- Fiscaal niet-aftrekbare kosten

0,1%

0,3%

- Wijziging vpb-tarieven

0,7%

-10,1%

- Fiscale stimuleringsmaatregelen (Energie-investeringsaftrek)

0,0%

-0,1%

- Vpb voorgaande jaren

-0,5%

0,0%

- Overige

-0,2%

0,6%

Effectieve belastingdruk

7,7%

15,7%

De vennootschapsbelasting wordt verrekend tussen Stedin Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen als ware de dochtermaatschappijen zelfstandig belastingplichtig.