Liquide middelen

De liquide middelen bestonden op 31 december 2019 uit banktegoeden van 37 miljoen en kortlopende kasgeldleningen van 35 miljoen (2018: banktegoeden 49 miljoen, kortlopende kasgeldleningen 120 miljoen). De liquide middelen worden voornamelijk in euro's aangehouden. De liquide middelen waarover Stedin Groep niet de vrije beschikking heeft bedroegen 0,1 miljoen (2018: 0,1 miljoen) per jaareinde.