Rentedragende schulden

Classificatie (x 1 miljoen)

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

Kortlopend

19

496

Langlopend

2.985

2.548

Totaal

3.004

3.044

Mutaties van de rentedragende schulden:

x 1 miljoen

2019

2018

Per 1 januari

3.044

2.753

Opgenomen langlopende rentedragende schulden

492

493

Opgenomen kortlopende rentedragende schulden

727

880

Aflossing langlopende rentedragende schulden

-648

-202

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

-727

-905

Leaseverplichtingen

86

-

Koersverschillen

17

20

Interest rate swaps

10

-

Overige mutaties

3

5

Per 31 december

3.004

3.044

De looptijden van de rentedragende schulden zijn hieronder weergegeven:

x 1 miljoen

Per 31 december 2019

Per 31 december 2018

Binnen 1 jaar

19

496

Tussen 1 en 2 jaar

94

150

Tussen 2 en 3 jaar

538

78

Tussen 3 en 4 jaar

10

528

Tussen 4 en 5 jaar

126

-

Na 5 jaar

2.217

1.792

Totaal

3.004

3.044

De meeste rentedragende schulden op 31 december 2019 zijn aangegaan door Stedin Holding N.V. en er zijn geen zekerheidstellingen afgegeven. Een nadere toelichting op de rentedragende schulden is opgenomen onder 33 Beheersing van financiële risico's.

De leaseverplichtingen die vanaf 1 januari 2019 zijn geactiveerd als gevolg van de toepassing van IFRS 16 zijn onderdeel van de rentedragende schulden. Een nadere toelichting is opgenomen onder toelichting 2.4 Gevolgen invoering nieuwe IFRS Standaarden. Voor de toelichting op het gebruiksrecht vaste activa, zie 16 Gebruiksrecht vaste activa.

De totale leaseverplichting per 31 december 2019 bedraagt 86 miljoen. De looptijden van deze leaseverplichting is: 14 miljoen binnen 1 jaar, 41 miljoen tussen 1 en 5 jaar en 31 miljoen langer dan 5 jaar.

Er is geen sprake van een liquiditeitsrisico voor de leaseverplichtingen die voortvloeien uit gebruiksrechten. De leaseverplichtingen worden gemonitord door de afdeling Corporate Control.

In 2019 vonden de volgende belangrijke transacties plaats m.b.t. financieringen:

  • Stedin Groep heeft haar eerste groene obligatie succesvol uitgegeven. De 500 miljoen die hierdoor ter beschikking komt is gekoppeld aan investeringen die Stedin Groep doet in duurzame projecten. De lening van 500 miljoen heeft een looptijd van 10 jaar, een uitgifteprijs van 98,658% en een couponrente van 0,5% (effectieve rente van 0,639%).
  • Het Euro Medium Term Note programma is in 2018 geprolongeerd en het bedrag is verhoogd van 2 miljard naar 3 miljard.
  • Gedurende 2019 zijn verschillende leningen afgelost, voor een totaalbedrag van 1,4 miljard.

Aan sommige van de leningen zijn financiële convenanten verbonden. Deze zijn hieronder weergegeven:

  • Een gearing ratio (nettoschuld / totaal vermogen) die lager is dan 70%;
  • Een interest coverage ratio (EBITDA / netto verschuldige rente) die hoger is dan 3.

Bovenstaande ratio-bandbreedtes worden getoetst aan het einde van elke meet periode.

De volgende definities zijn hierop van toepassing:

  • Meetperiode: 12 maands voortschrijdend gemiddelde per 31 december en 30 juni van elk boekjaar.
  • Nettoschuld: Totaal verschuldigde hoofsommen van rentedragende schulden minus liquide middelen.
  • Totaal vermogen: Totaal verschuldigde hoofsommen rentedragende schulden plus eigen vermogen gecorrigeerd voor vermogenscomponenten gerelateerd aan goodwill, immateriele vast activa en minderheidsdeelnemingen.
  • EBITDA: Resultaat voor belasting gecorrigeerd voor afschrijvingen, amoritsaties, netto verschuldigde rente, resultaten van verkochte groepsonderdelen, herwaarderingen, one-off items, en belang van minderheidsdeelnemingen.
  • Netto verschuldigde rente: som van de financiële baten en lasten.

Per 1 januari 2019 heeft Stedin Groep IFRS 16 geïmplementeerd. Dit veroorzaakt onder meer een toename van de rentedragende schulden, een toename van het totaal vermogen en een toename van de EBITDA. Gezien de relatief geringe impact van de invoering van IFRS 16 op de rentedragende schulden en de EBITDA, is het effect op de ratio's minimaal.

Zoals blijkt uit onderstaande tabellen voldoet Stedin Holding N.V. gedurende 2019 aan de genoemde voorwaarden.

Gearing ratio

2019

2018

Verschuldigde hoofdsommen rentedragende schulden

3.004

3.044

Liquide middelen

-72

-169

Nettoschuld

2.932

2.875

Verschuldigde hoofdsommen rentedragende schulden

3.004

3.044

Eigen vermogen

2.949

2.699

Vermogens correcties

-95

-97

Totaal vermogen

5.858

5.646

Gearing ratio

50,1%

50,9%

Interest coverage ratio

2019

2018

Resultaat voor belastingen

352

140

Afschrijvingen

317

297

Financiele baten en lasten

67

72

Resultaat na belasting verkochte groepsonderdelen

-247

-

EBITDA

489

509

Netto verschuldigde rente

70

74

Interest coverage ratio

7,0

6,9