Financiële vaste activa

x 1 miljoen

Dochter- ondernemingen

Vorderingen op dochter- ondernemingen

Overige vorderingen

Afgeleide financiële instrumenten

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2018

3.771

1.311

1

9

5.092

Resultaat dochterondernemingen

165

-

-

-

165

Effect aanpassen VPB tarief

15

15

Desinvesteringen

-13

-

-

-

-13

Acquisities

5

-

-

-

5

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

-

-4

-

-

-4

Mutatie overige leningen

-

-

-1

-

-1

Mutatie reële waarde financiële instrumenten

-

-

-

6

6

Boekwaarde per 31 december 2018

3.943

1.307

-

15

5.265

Resultaat dochterondernemingen

99

-

-

-

99

Effect aanpassen VPB tarief

-4

-

-

-

-4

Desinvesteringen

-59

-

-

-

-59

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

-

-1

-

-

-1

Mutatie reële waarde financiële instrumenten

-

-

-

24

24

Boekwaarde per 31 december 2019

3.979

1.306

-

39

5.324

Zowel in 2019 als 2018 hebben geen afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op de financiële vaste activa plaatsgevonden.

Een overzicht van alle kapitaalbelangen is opgenomen in toelichting 37 Overzicht dochterondernemingen van de geconsolideerde jaarrekening.