Niet-gereguleerde activiteiten

Onze focus ligt op goed netbeheer en excellente dienstverlening. Daarom zijn we terughoudend met niet-gereguleerde activiteiten.

Verkoop Joulz Diensten

Joulz Diensten is op 30 april 2019 verkocht aan de Britse investeringsmaatschappij 3i Infrastructure. De werkgelegenheid voor de medewerkers van Joulz blijft behouden. Joulz Diensten zal haar blik volledig richten op de commerciële markt. Dit biedt kansen voor de organisatie.

NetVerder

De activiteiten die niet met Joulz zijn verkocht continueren we onder de naam NetVerder B.V. Onder deze naam vallen vanaf 1 mei 2019 de activiteiten van het netwerkbedrijf gericht op het ontwikkelen, realiseren en onderhouden van energie-infrastructuren voor warmte, stoom en biogas.

Stoomnetwerk Rotterdam Botlek

Ook de activiteiten van Joulz Stoomnetwerken BV vallen nu onder NetVerder. In samenwerking met de bedrijven in de Botlek doet het stoomnetwerk in Rotterdam Botlek al bijna zeven jaar wat ervan wordt verwacht: het veilig en betrouwbaar transporteren van stoom en condensaat van stoomproducent AVR Afvalverwerking naar afnemer Emerald Kalama Chemical. Deze zijn beide gelegen in het Botlekgebied. Deze stoom is van duurzame herkomst. In 2019 zijn nieuwe stoombronnen aangesloten waardoor de leveringszekerheid verder wordt verhoogd. Het gaat hierbij om de biomassa energiecentrale (BEC) van AVR en stoom van Cabot Corporation. In 2019 is er in totaal ongeveer 223.000 ton stoom via Stoomnetwerk Rotterdam Botlek getransporteerd. Ook zijn er plannen om het stoomnetwerk aanzienlijk uit te breiden. Daarom is NetVerder intensief in gesprek met het havenbedrijf, overheden en met andere partijen in de Botlek om dit gezamenlijk te realiseren.

Verduurzaming warmte

Stedin Groep wil in lijn met haar strategie de energietransitie versnellen door actief te kijken naar verduurzaming van de warmtevoorziening in de gebouwde omgeving binnen haar verzorgingsgebied.

Voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, is collectieve duurzame verwarming (zoals een warmtenet), naast elektrificatie, een mogelijke oplossing. NetVerder wil op het gebied van collectieve warmte leren en doen tegelijk om op tijd bij te kunnen dragen aan de verandering van het energiesysteem. Het uitfaseren van aardgas in combinatie met verdere elektrificatie zorgt voor uitdagende aanpassingen van de publieke energie-infrastructuur.

NetVerder is daarom, vanuit het publieke belang, het afgelopen jaar doorgegaan met de ontwikkeling van een portfolio van projecten gericht op collectieve warmtesystemen. De rol van NetVerder in deze projecten is het ontwikkelen, realiseren en beheren van de benodigde infrastructuur hiervoor.

Het realiseren van een aardgasvrije warmtevoorziening is een lokale en collectieve opgave. Samenwerking tussen verschillende partijen zoals waterschappen, gemeenten, bedrijven, de andere netbeheerders, woningbouwcorporaties, maatschappelijke organisaties en bewoners is ook hier essentieel. NetVerder fungeert als de spil tussen al deze partijen en maakt het daardoor mogelijk om plannen voor open warmtenetten daadwerkelijk te realiseren. Uitganspunt bij elke samenwerking is openheid en transparantie over alle facetten van de ontwikkeling. NetVerder is actief betrokken bij warmteprojecten in Delft, Rotterdam, Den Haag en een aantal kleinere gemeenten.

Duurzame verwarming in Delft

In Delft werkt NetVerder samen met woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, en de gemeente Delft om een warmtenet aan te leggen. Een warmtenet is de meest geschikte oplossing voor duurzame verwarming van in eerste instantie 69 woongebouwen met collectieve ketels in de wijken Voorhof en Buitenhof. Het betreft in totaal ongeveer 5.000 huurwoningen van de betreffende woningcorporaties. Een geothermiebron zal in eerste instantie fungeren als warmtebron. In een later stadium kan mogelijk ook gebruik gemaakt worden van de restwarmte uit de Rotterdamse haven. Deze gaat door de "Leiding door het Midden" via Delft naar Den Haag.

DNWG Infra

Hoogspanningstechniek, renovatie station Dodewaard

De afdeling Hoogspanningstechniek voert in opdracht van TenneT de renovatie van 380kV station Dodewaard uit. Dit station heeft een dubbelrail-configuratie met daarop aangesloten drie transformatorvelden en vier lijnvelden. De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de sterk verouderde besturings- en beveiligingsinstallaties. Het laatste gerenoveerde veld is in november 2019 in bedrijf genomen.

DNWG Warmte - Ouverture

DNWG Warmte B.V. (DNWG Warmte) is een onderdeel van DNWG en is opgericht om warmteprojecten te kunnen faciliteren. Zo wordt bijvoorbeeld de wijk Ouverture in Goes van warmte en koude voorzien.

DNWG Meetdiensten

De contracten voor meetdiensten bij Waterschap Schelde­stromen en Windpark Krammer B.V. zijn voor de komende 15 jaar afgesloten. Voor meetdiensten is een aparte website ingericht (www.DNWG-meetdiensten.nl) die de toeganke­lijkheid voor klanten vereenvoudigt en een goed overzicht geeft van de producten en diensten die het meetbedrijf levert. Met de gemeente Middelburg en Waterschap Scheldestromen is een contract voor beheer contract afgesloten voor warmte- en koude levering aan beide kantoren via een gezamenlijke warmte/koude installatie.

Samenwerking DNWG Infra met Evides Waterbedrijf

In 2019 is DNWG samen met Evides gestart met een nieuwe methode voor het aanleggen van drinkwaterleidingen. De methode heet watervoerend aanleggen en houdt in dat elke

dag de sleuf dicht gaat en er daardoor minder overlast is voor de omgeving. De methode is goedkoper en een nieuwe standaard voor Evides Waterbedrijf.

Certificering

Voor de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven (CKB) heeft DNWG Infra een hercertificatie gekregen voor ISO 27001 op basis van een audit in 2018. DNWG Infra is naast ODA (Onafhankelijk Diensten Aanbieder) en EMV (Erkend Meetverantwoordelijke) voor gas- en elektriciteitsmeetinrichtingen ook een erkend meetbedrijf voor warmte.

‘Henk van den Berg: We zitten volop in de energietransitie. Samen schakelen zorgt voor versnelling en verbinding. Stedin is hierin een onmisbare en deskundige schakel. Zonder schakels geen (glanzende) ketting.’

Henk van den Berg (rechts) heeft als bestuurslid van de 'CoöperatieHoekscheWaardDuurzaam' een postcoderoos-zonneproject technisch begeleid. Samen met woningbouwcoöperatie HW Wonen. Na realisatie zijn er nog 9 locaties van HW Wonen die in aanmerking komen voor een vervolg op dit project. Levent Kirkar, Productverantwoordelijke Teruglevering bij Stedin heeft ervoor gezorgd dat de opgewekte elektriciteit wordt teruggeleverd aan het net.