Financiële vaste activa

40 Financiële vaste activa

x 1 miljoen

Dochter- ondernemingen

Vorderingen op dochter- ondernemingen

Afgeleide financiële instrumenten

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2021

4.039

1.306

16

5.361

Resultaat dochterondernemingen

72

-

-

72

Herwaardering materiële vaste activa

176

-

-

176

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

-

-1

-

-1

Herclassificatie

4

-

-16

-12

Boekwaarde per 31 december 2021

4.291

1.305

-

5.596

Resultaat dochterondernemingen

72

-

-

72

Mutatie leningen aan dochterondernemingen

-

-1

-

-1

Boekwaarde per 31 december 2022

4.363

1.304

-

5.667

Zowel in 2022 als 2021 hebben geen afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen op de financiële vaste activa plaatsgevonden. In 2022 is dochteronderneming DNWG Groep N.V. gefuseerd met Stedin Holding N.V. en is daarmee opgehouden met bestaan. De deelnemingswaarde van deze entiteit is in de vergelijkende cijfers gecorrigeerd.

Een overzicht van alle kapitaalbelangen is opgenomen in toelichting 36 Overzicht dochter­ondernemingen van de geconsolideerde jaarrekening.