Geconsolideerde balans

x 1 miljoen

Toelichting

31 december 2022

31 december 2021

ACTIVA

Vaste activa

Materiële vaste activa

13

8.008

7.635

Immateriële vaste activa

14

100

92

Gebruiksrecht activa

15

70

73

Financiële vaste activa

- Afgeleide financiële instrumenten

18

-

-

- Overige financiële vaste activa

13

14

Totaal vaste activa

8.191

7.814

Vlottende activa

Activa aangehouden voor verkoop

-

4

Voorraden

19

54

51

Handelsdebiteuren en overige vorderingen

20

222

165

Afgeleide financiële instrumenten

18

-

15

Liquide middelen

21

53

133

Totaal vlottende activa

329

368

TOTAAL ACTIVA

8.520

8.182

x 1 miljoen

Toelichting

31 december 2022

31 december 2021

PASSIVA

Groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

22

2.836

2.764

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

22

506

506

Totaal groepsvermogen

3.342

3.270

Langlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

23

10

9

Overige voorzieningen

24

11

15

Uitgestelde belastingverplichtingen

17

349

340

Afgeleide financiële instrumenten

18

34

64

Rentedragende schulden

25

3.116

2.675

Leaseverplichtingen

15

59

61

Vooruitontvangen opbrengsten

26

960

876

Totaal langlopende verplichtingen

4.539

4.040

Kortlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

23

5

4

Overige voorzieningen

24

1

3

Afgeleide financiële instrumenten

18

19

-

Rentedragende schulden

25

280

531

Leaseverplichtingen

15

12

14

Acute belastingverplichtingen

28

14

12

Handelscrediteuren en overige schulden

27

308

308

Totaal kortlopende verplichtingen

639

872

TOTAAL PASSIVA

8.520

8.182