Remuneratie­rapportage over 2022

Dit remuneratierapport geeft een uiteenzetting van het gehanteerde beloningsbeleid voor de raad van bestuur (RvB) en de raad van commissarissen (RvC) van Stedin Groep. Ook geven we een toelichting op de toepassing van de Wet Normering Topinkomens.

Beloningsbeleid

Het geldende beloningsbeleid voor de leden van de RvB is in 2020 vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Stedin Groep en afgestemd op het algemene bezoldigingsmaximum van de Wet Normering Topinkomens (WNT). De beloning bestaat uit een vast jaarinkomen van 12 maandsalarissen plus 8% vakantie-uitkering en een pakket aan overige beloning dat deels naar keuze van de RvB leden in te vullen is. De overige beloning bestaat uit de ABP-pensioenregeling, 30 vakantiedagen per jaar, de mogelijkheid tot deelname aan de collectieve ziektekosten- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, een onbelaste maandelijkse kostenvergoeding en een 100% elektrische leaseauto. De hoogte van het vaste jaarinkomen wordt, rekening houdend met het actuele WNT bezoldigingsmaximum, jaarlijks per 1 januari vastgesteld door de RvC.

Het algemene WNT bezoldigingsmaximum is eveneens het uitgangspunt voor het honorarium van de leden van de RvC. In het beloningsbeleid voor de RvC is conform de WNT vastgelegd dat het honorarium voor de voorzitter van de raad 15% van het algemene WNT-bezoldigingsmaximum bedraagt en voor de leden van de RvC 10%.

Wet normering topinkomens

De WNT is van toepassing op netbeheerder Stedin Netbeheer B.V. Als hoogste uitvoerende orgaan van Stedin Netbeheer kwalificeren de RvB leden op grond van de WNT als leidinggevende topfunctionarissen van Stedin Netbeheer B.V. Omdat zij in dienst zijn van Stedin Groep Personeels B.V. gelden zij als topfunctionaris zonder dienst­betrekking. Koen Bogers is direct bij aanvang van zijn dienstverband per 1 mei 2021 in dienst getreden van Stedin Groep Personeels B.V. Het dienstverband van de overige drie RvB leden is per 1 juli 2021 overgegaan naar Stedin Groep Personeels B.V.

De leden van de RvC van Stedin Groep kwalificeren op grond van de WNT als toezichthoudende topfunctionarissen van Stedin Netbeheer B.V.

Bij Stedin Netbeheer B.V. is geen WNT-overgangsrecht van toepassing. De verantwoording van de WNT-bezoldiging van Stedin Groep is onderdeel van de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening, 6.2 WNT verantwoording 2022 Stedin Netbeheer B.V..

De WNT is niet van toepassing op overige medewerkers van Stedin Groep. Alle medewerkers zijn, net als de RvB leden, in dienst van de Stedin Groep Personeels-B.V. De verplichting om overige functionarissen met een bezoldiging boven het individueel toepasselijk drempelbedrag (de WNT norm van 216.000 omgerekend naar de omvang van het dienstverband) te rapporteren geldt alleen voor medewerkers in dienst van Stedin Netbeheer B.V. Omdat het wél op individuele basis openbaar maken van deze gegevens voor medewerkers van Stedin Groep Personeels B.V. op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in strijd kan zijn met hun privacy, rapporteren we deze gegevens niet. Het maximum salaris, inclusief 8% vakantie-uitkering, voor functies die rapporteren aan de RvB bedroeg in 2022 167.500. Daarnaast hanteert Stedin Groep als maximum inleentarief bij de tijdelijke invulling van senior managementfuncties het maximale WNT-uurtarief. In 2022 was dat 206 per uur.

Aan de bestuurders en commissarissen van Stedin Groep zijn geen rechten toegekend om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of een dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen. Aan de bestuurders en commissarissen van Stedin zijn evenmin leningen, voorschotten en garanties verstrekt door de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en de maatschappijen waarvan Stedin de gegevens consolideert.

Beloningsverhoudingen

De beloningsverhouding tussen de hoogste beloning en de mediaan beloning is in 2022 voor de eerste keer gestegen. In 2022 bedroeg de ratio 3,34 en dat is 4,2% hoger dan de ratio van 3,29 in 2021.De stijging van de ratio wordt met name veroorzaakt door de 2,1% daling van de mediaan beloning. De ratio tussen de stijging van de hoogste beloning en de daling van de mediaan beloning bedraagt -15,5%. De daling van de mediaan beloning komt onder andere door de grote groep zij-instromers die in dienst is getreden en intern wordt opgeleid tot monteur.

De beloningsverhouding is vastgesteld aan de hand van het jaarloon pensioen van medewerkers die op 31 december 2022 in dienst zijn van Stedin Groep. Het jaarloon pensioen is een uniform en objectief beloningsbegrip dat onder andere bestaat uit 12 maanden fulltime salaris, 8% vakantie-uitkering en variabele uitkeringen, zoals de vergoeding voor wacht- en storingsdienst en eenmalige uitkeringen voor jubileumgratificaties en einde dienstverband.

Beloningsverhouding (ratio)

2017

5,56

-

basisjaar

2018

4,67

16,0%

lager t.o.v. 2017

2019

4,03

13,7%

lager t.o.v. 2018

2020

3,50

13,0%

lager t.o.v. 2019

2021

3,29

5,9%

lager t.o.v. 2020

2022

3,43

4,2%

hoger t.o.v. 2021