Interactie met onze omgeving

Het 'in contact zijn met onze omgeving' is een steeds belangrijker onderdeel van onze taak en ons dagelijks werk. Op alle niveaus. Luisteren en in gesprek zijn met onze stakeholders is een onmisbare stap naar 'de goede dingen juist doen', een gedeeld begrip hebben van de uitdagingen waar we in de energietransitie voor staan en aangesloten zijn en blijven bij wat de omgeving van ons vraagt en eist. Onze missie is 'Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie'. Dat doen we actief op onze drie strategische speer­punten en op de door ons en onze stakeholders gepriori­teerde materiële onderwerpen.

Het belang van deze materiële onderwerpen is ook terug te zien in de nevenfuncties die onze leden van de raad van bestuur vervullen. Zie ook Personalia raad van bestuur Stedin Groep.

Onze stakeholders

Onze stakeholders zijn de mensen, groepen of instanties die invloed hebben op Stedin Groep en andersom. De contacten met onze stakeholders zijn deels gestructureerd maar vinden afhankelijk van het onderwerp ook ad hoc plaats. Het pu­blie­ke en gereguleerde karakter van Stedin Groep bepaalt voor een groot deel de onderstaande indeling in stake­hol­der­groepen.

 • Intern: medewerkers

 • Extern: particuliere en zakelijke klanten, aandeelhouders, investeerders en rating agencies, overheid, politiek, toezicht­houders, energieketen, publieke organisaties, lokale omgeving, NGO's en maatschappelijke organisaties, leveranciers, media, lidmaatschappen, belangenverenigingen en brancheorganisaties, kennisinstellingen en partners.

Beleidsmakers en -kaders

Stedin Groep wil een verbindende rol spelen in de transitie naar een nieuw energiesysteem zodat deze veilig, duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft. De kerntaken van ons als netbeheerder worden door de transitie geraakt en bestaande beleidskaders moeten worden aangepast om de nodige veranderingen mogelijk te maken. De belangen van Stedin Groep zijn hier, vanwege onze publieke functie, maatschappelijke belangen. We gaan constructief het gesprek aan met de stakeholders in het maatschappelijk veld en we brengen onze ervaring en expertise in. Meestal doen we dit in samen­wer­king met Netbeheer Nederland. Deze gesprekken worden altijd gevoerd door medewerkers van Stedin Groep. We huren niet structureel een Public Affairs bureau in. Ook doneert Stedin Groep geen gelden aan politici, politieke partijen of overheidsinstellingen.

Omgevingsmanagement

Voor de energietransitie zijn veel en soms grote aan­pas­singen nodig die ook om ruimtelijke aanpassingen vragen. Voor het maatschappelijk draagvlak hiervoor is strategisch omgevingsmanagement noodzakelijk. Om een gemeen­schap­pelijk standpunt en draagvlak te creëren betrekken wij zo vroeg mogelijk andere organisaties en stakeholders om plannen op elkaar af te stemmen. We doen dit bijvoorbeeld door data over onze netten openbaar te maken en door con­ve­nanten en overeenkomsten voor structurele samen­wer­king af te sluiten met gemeenten en andere partijen. In 2023 gaat de nieuwe Omgevingswet in werking en dan is participatie een vereiste waar het nu nog vrijblijvend is.

Maatschappelijk betrokken ondernemen

Vanuit onze maatschappelijke rol zijn we ook in 2022 terug­hou­dend met sponsoractiviteiten. Onze keuze voor sponsoring of een financiële bijdrage past binnen initiatieven waarbij we onze primaire kerntaken in de energietransitie zichtbaar maken en energiegebruikers meenemen in de veranderende energiewereld. Daarnaast hebben we in 2022 gekozen om initiatieven te sponsoren waarbij wij ons (werkgevers)merk, met name in ons verzorgingsgebied, meer zichtbaar maken. Belangrijk doel hierin is om nieuwe collega’s aan te trekken. Onze belangrijkste initiatieven in 2022 waren: de ondersteuning van de Energiebank in Rotterdam en Den Haag, het sponsoren van de Delta Ride for the Roses in Goes en het sponsoren van diverse voetbalteams verspreidt in ons verzorgingsgebied.

De Energiebank

De Energiebank heeft als doel om energie als eerste levens­be­hoefte beschikbaar te houden voor huishoudens, die te weinig geld hebben om hun energierekening te betalen. De hulp van Stedin zit zowel in mensen als in middelen. Daarnaast doneren we jaarlijks 8.000. In 2022 was de Energiebank ook weer één van de goede doelen als onderdeel van het eindejaarsgeschenk. Stedin-medewerkers konden kiezen voor een persoonlijk cadeau of voor een financiële bijdrage aan een goed doel. Hierdoor konden we aan de Energiebank Rotterdam en Den Haag een extra bedrag van 1.150 overhandigen. In 2022 hebben we 65 coaches ingezet en 80 huishoudens bezocht. De doelstelling om 200 huishoudens te ondersteunen en daarbij 80 actieve coaches in te zetten is niet behaald. In 2023 blijft de doelstelling gelijk.

Versterking werkgeversmerk

Op 11 juni 2022 vond in Goes een groot wielerevent plaats: de Delta Ride for the Roses. Hét fietsevenement in Zeeland voor jong en oud met één gemeenschappelijk doel: geld ophalen voor kankeronderzoek. Stedin is ‘Official Partner’ van het event geweest door een bedrag van 10.000,- te doneren. Deze sponsoring heeft, naast de financiële bijdrage aan kankeronderzoek, bijgedragen aan de positionering in Zeeland. Met verschillende communicatie-uitingen is het Stedin (werkgevers)merk in deze regio, zowel in de aanloop naar, als tijdens het event, positief onder de aandacht gebracht.

In de zomer is er intern een oproep aan collega’s gedaan om hun voetbalteam (of dat van een familielid) aan te melden voor voetbalsponsoring. Ook via deze weg willen we de positionering van Stedin in ons verzorgingsgebied én het werkgeversmerk onder de aandacht brengen. Het aantal aanmeldingen van teams was overweldigend en middels een loting zijn 21 teams gesponsord. Per team is een vast bedrag ontvangen van 750,- voor de sponsoring van shirts, jasjes of (score)borden langs de kant – afhankelijk naar de behoefte van het team. Daarnaast heeft elk team een pakket met bidons en voetbaltassen ontvangen met Stedin opdruk en verwijzing naar de werkenbijstedin website. Totale sponsorkosten hiervan waren in 2022 23.740,-

Ook dit jaar hebben alle medewerkers van Stedin in december een eindejaarsgeschenk ontvangen. Naast de Energiebank zijn er nog 5 andere goede doelen waaruit collega’s konden kiezen om hun eindejaarsgeschenk aan te doneren. Aan deze overige goede doelen is in totaal 8.225 gedoneerd.

Daarnaast zetten wij ons actief en breed in voor een inclusieve samenleving.

In onderstaande tabel geven we zicht op de vele contacten die wij met onze belangrijkste stakeholders hebben.

Stakeholder

Toelichting

Materieel onderwerp

Medewerkers

 • Alle medewerkers - Kwantitatief medewerkersonderzoek

 • Ondernemingsraad - Formeel overleg en 3D overleg met RvC en RvB

 • Vakorganisaties - Periodiek arbeidsvoorwaardenoverleg

78

Klant consument

 • Klantenpanel - Inspanningen voor verbeteringen in proces, systeem, klantreis en/of communicatie

 • Klantonderzoek - Kwantitatief onderzoek

 • Klantenservice - Vragen over aansluitingen, slimme meter en storingen

 • Geschillencommissie - Onafhankelijke instantie die klacht of schadeclaim bekijkt als klant en Stedin er niet uitkomen.

 • Consumentenorganisaties - dialoog met bijvoorbeeld Vereniging Eigen Huis en Consumentenbond

12347

Klant zakelijk

 • Accountsupport en klantenservice - producten en diensten realiseren plannen energietransitie - inspanningen voor verbeteringen in proces, systeem, klantreis en communicatie.

 • Klantonderzoek - Kwantitatief onderzoek

 • Collectievendesk - vraagbaak voor aansluiten en regelen teruglevering voor energiecollectieven

 • Vertegenwoordigen van zakelijke klanten binnen de Regionale Energiestrategieën

 • Industrie/Haven Rotterdam - afstemmen uitdagingen energietransitie voor energieinfrastructuur

1234567

Aandeelhouders

Investeerders en
rating agencies

 • 44 Nederlandse gemeenten - Algemene Vergadering van Aandeelhouders en Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Formeel en informeel overleg, themabijeenkomsten, individueel contact

 • Aandeelhouderscommissie - 9 leden die de 44 aandeelhouders van Stedin Groep vertegenwoordigen

 • Jaarlijkse rating review meeting, financiële publicaties

Alle materiële thema's

2578910

1Leveringszekerheid2 Betaalbare en efficiënte dienstverlening 3Klanttevredenheid 4Stakeholderdialoog en omgeving 5Investeren in infrastructuur 6Slimme netten, datatechnologie en innovatie 7Veiligheid en (cyber)security 8Goed werkgeverschap 9Impact op mens en milieu10Financiële, economische prestaties

Stakeholder

Toelichting

Materieel onderwerp

Overheid

 • Europees en nationaal - Wet- en regelgeving, energiebeleid

 • Provincie, regio, gemeenten - Provinciale en gemeentelijke nutsoverleggen, Interprovinciaal overleg, Overleg en afstemming van werkzaamheden in de ondergrond en vergunningaanvragen, Energiebeleid regionaal en lokaal, afstemmen plannen energietransitie en realisatie (proef)projecten - Regionale Energiestrategieën, Regionale Agenda Laadinfrastructuur, Transitievisie Warmte, Proeftuinen Aardgasvrije Wijken, afstemmen realisatie investeringen in de netten, convenanten voor multidisciplinair werken, samenwerking veiligheidsregio's.

1234567910

Politiek

 • Eerste en Tweede Kamer, Staten Generaal, Ministeries - Beleidsbeïnvloeding op relevante thema's, kaders voor bijvoorbeeld Regionale Energie­strategieën, inbrengen expertise en ervaring.

245610

Toezichthouders

 • Staatstoezicht op de Mijnen, Autoriteit Consument en Markt, Agentschap Telecom, Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderzoeksraad voor Veiligheid, Autoriteit Persoonsgegevens, Autoriteit Financiële Markten, Inspectie Leefomgeving en Transport, EU Toezichthouders - Informeren (standaard en ad hoc), kennisuitwisseling

125678910

Energieketen

 • Netbeheer Nederland, Regionale netbeheerders, Landelijke netbeheerders TenneT en Gasunie, Energieproducenten en -leveranciers, Meetverantwoordelijken, Onafhankelijke Dienst Aanbieders, Energie Nederland, Energie Data Services Nederland, Vereniging Nederlandse Energie- en Data Uitwisseling - Gericht op kennisuitwisseling, partnerships, belangenbehartiging, samenwerking, dialoog

Alle materiële thema's

Publieke organisaties

 • Waterschappen, Waterleidingbedrijven, Rijkswaterstaat, ProRail, Staatsbosbeheer, Woningbouwcorporaties, Cyber Security Raad - Overleg en afstemming van werkzaamheden in de ondergrond en vergunningaanvragen

1234567

Lokale omgeving

 • Bedrijven en particulieren in een gebied waar werkzaamheden worden uitgevoerd of op termijn uitgevoerd gaan worden - omgevingsmanagement, dialoog en informeren

3413

NGO's en maatschappelijke organisaties

 • Natuur en Milieu, Milieudefensie, Greenpeace, Springtij - kennisuitwisseling, dialoog

 • Jinq, Energiebank Rotterdam en Den Haag, Stichting Hartekind, Stichting USEF - Vrijwilligerswerk, samenwerking

89

Leveranciers

 • Aannemers en leveranciers van goederen en diensten - samenwerking, relatiebeheer en dialoog

2347

Media

 • Landelijke, regionale en online media - informeren

Alle materiële thema's

Lidmaatschappen

Belangenverenigingen/
brancheorganisaties

 • IPMA, Mijn aansluiting, Dutch Power, Cigre Nederland, Nestorrapportage, Vereniging voor Energie Milieu en Water - Lid en/of een actieve rol als voorzitter of bestuurslid

 • Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis, Branchevereniging bouw- en installatiesector, Techniek Nederland, Werkgeversvereniging WENB, Vereniging Nederlandse Gemeenten - informeren, dialoog, kennisuitwisseling

123467

Kennisinstellingen

Partners

 • TU Delft en Eindhoven, Wageningen University & Research, Erasmus Universiteit, Universiteit Utrecht en Universiteit Groningen, Nijenrode - Kennisuitwisseling, onderzoek, samenwerking

 • MBO- en HBO-opleidingen - samenwerking

 • Universal Smart Energy Framework, Deltalinqs, Dutch Power, Energy WEb Foundation, Energie Data Services Nederland, Green Village, Platform Groene Netten, Stichting Elaad, Missie H2, Starthubs.com, CE Delft, Netherlands Energy Research Alliance, TNO, GOPACS, IPO , Economic Board Zuid-Holland, Bouwend Nederland, Techniek Nederland - deelname bestuur, samenwerking

468

8

567