Sustainable Development Goals

Stedin Groep draagt bij aan het bereiken van een aantal van de doelen die de Verenigde Naties hebben gesteld om voor 2030 een einde te maken aan armoede, ongelijkheid en klimaatverandering: de Sustainable Development Goals. We beschrijven hoe we ons inzetten om bij te dragen aan het bereiken van de doelen waar wij impact op hebben.

SDG

Omschrijving

Toepassing op Stedin en subtargets SDG's

Strategisch speer­punt/ Materieel onderwerp

Energie is essentieel voor bijna alle grote uit­dagingen en kansen in de wereld van vandaag.

Via onze netten bieden wij klanten (hernieuwbare) ener­gie om te leven, werken, ondernemen. We hebben in 2022 een leveringsbetrouwbaar­heid van 99,9959%. (SDG 7.2). Met onze stake­hol­ders werken we aan het mogelijk maken van de energietransitie en aan innovaties die nodig zijn voor een toekomstbestendig net, dat betaalbaar en betrouwbaar blijft. Hiervoor onderzoeken we bijvoorbeeld het verwarmen van woningen met duurzame gassen en waterstof (SDG 7.1).

Beter netbeheer, Energietransitie mogelijk maken, Duurzame bedrijfsvoering/Leveringszekerheid, Betaalbare en efficiënte dienstverlening, Klant­­tevredenheid, Stakeholder dialoog en omgeving, Slimme netten, datatechnologie en innovatie, Veiligheid en (cyber)security

Onze medewerkers zijn de spil van onze organisatie. Zij zorgen elke dag voor een betrouwbare energie­voor­ziening. Wij bieden een veilige werkomgeving waarin volop kansen zijn voor ontwikkeling.

We zetten ons in voor gelijke kansen, duur­zame inzetbaar­heid en een medewerkers­bestand dat een af­spie­geling is van onze maat­schappij. Dat doen we bv. door onze focus op trajecten voor mensen met een arbeids­­beperking (SDG 8.5). In ons inkoop­beleid nemen we onze verantwoor­de­lijk­heid op het gebied van mensenrechten, ethiek en ar­beidsrechten. Onze gedrags­code voor leveran­ciers is o.a. geba­seerd op de richtlijnen van de OESO. De veiligheid van onze medewerkers en de omgeving heeft onze hoogste prioriteit. (SDG 8.8).

Duurzame bedrijfsvoering/ Goed werkgeverschap
Impact op mens en milieu, Veiligheid en (cyber)security,Integriteit

Investeringen in infra­structuur zijn cruciaal om duurzame ontwikkeling mogelijk te maken.

Stedin Groep werkt aan het mogelijk maken van de ener­gie­transitie en heeft een faciliterende rol voor de duur­za­me ontwikkeling van bijvoorbeeld de Rotter­dam­se en Zeeuwse haven en grote industrie in ons werkge­bied. In 2022 investeerden we 712 miljoen in onze netten (SDG 9.1).

Energietransitie mogelijk maken, Beter netbeheer/ Stakeholderdialoog en omgevingInvesteringen in onze netten

De steden en gemeen­schappen van de toe­komst moeten door innovatie en vooruitgang kansen bieden aan iedereen, inclusief toegang tot basis­voor­zieningen als energie.

Via de aanleg en het onderhoud van netten zorgt Stedin Groep voor leefbare en duurzame stedelijke omgevingen. We dragen bij aan de verduurzaming van de gebouwde omgeving door bijvoorbeeld onze rol in de Regionale Energie­stra­tegieën en de warmtetransitie (SDG 11.6).Stedin Groep committeert zich aan de doelen in het Klimaatakkoord en werkt hiervoor samen met haar stakeholders (SDG 11.1; SDG 11.2).

Duurzame bedrijfsvoering, Energietransitie mogelijk maken/ Leveringszekerheid

Stakeholderdialoog en omgeving

Duurzame consumptie en pro­ductie bete­kent het besparen van grond­stof­fen en ener­gie, duurzame infra­struc­­tuur, juiste arbeidsom­stan­dighe­den en een hogere kwa­liteit van leven voor iedereen.

Stedin Groep bedenkt en implementeert oplossingen om haar eigen energieverbruik te verminderen en ons netwerk te verduurzamen. Bijvoorbeeld door de elektrificatie van het grote wagenpark en het terugdringen van netverlies (SDG 12.2). We doen dit onder meer door het slim balanceren van vraag en aanbod en door verspilling tegen te gaan. Hiervoor verhogen we circulariteit van onze assets (SDG 12.4; SDG 12.5).

Duurzame bedrijfsvoering/Impact op mens en milieu

De klimaatverandering raakt elk land op elk con­tinent. Zonder ingrijpen stijgt de temperatuur op aarde deze eeuw waar­schijn­lijk meer dan 3 graden.

Stedin Groep conformeert zich aan internationale klimaatdoelstellingen. Met duurzame innovaties draagt Stedin Groep bij aan technologieën en systemen die klimaatverandering tegengaan en aan het mogelijk maken van de energietransitie (SDG 13.1).

Duurzame bedrijfsvoering, Energietransitie mogelijk maken/ Impact op mens en milieu