Missie, visie en strategie 2018 - 2022

Onze huidige strategie heeft ons de afgelopen vijf jaar richting gegeven. Op het moment van publicatie van dit jaarverslag is de nieuwe strategie voor de periode 2023 - 2027 in werking gegaan. 'Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie' is en blijft onze missie. In dit jaarverslag rapporteren we langs de assen van de strategie 2018-2022: Beter netbeheer, Energietransitie mogelijk maken en Duurzame bedrijfsvoering. Waar mogelijk geven we in dit jaarverslag een doorkijk naar de nieuwe strategie.

Terugblik strategie 2018 - 2022

In 2018 stonden we er anders voor dan nu. Stedin was net afgesplitst van Eneco en een zelfstandige organisatie geworden. Vanuit die positie als 'jonge' organisatie tot nu heeft een enorme ontwikkeling plaatsgevonden. De energietransitie was en is daarvoor een belangrijke versneller. We hebben ons als organisatie opnieuw moeten uitvinden. In onze strategie kozen we voor de focus op onze kerntaken rondom netbeheer en het afbouwen van onze commerciële activiteiten. Zo hebben we bijvoorbeeld in 2019 Joulz verkocht. Na de overname van DNWG zijn ook de netbeheeractviteiten in Zeeland geïntegreerd in Stedin. Op veel vlakken is het goed gelukt om onze doelen waar te maken.

Beter netbeheer

Met een leveringsbetrouwbaarheid van 99,9959% behoren we nog steeds tot de netbeheerders met de allerbeste netten van de wereld. Er is hard gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van onze dienstverlening. 95% van onze klanten wordt voorzien van een aansluiting binnen 18 weken of op de wensdatum. In 2018 was dat 58%. En ook het klantgemak groeide van 74% naar 81%. Op het vlak van efficiency hebben we de nodige stappen gezet. Op ons besparingsprogramma tot en met 2025 van 180 miljoen is eind 2022 166 miljoen gerealiseerd.

Energietransitie mogelijk maken

Om de energietransitie mogelijk te maken, hebben we onze investeringen fors opgevoerd. In 2022 hebben we 18% meer geïnvesteerd in onze netten in vergelijking met 2018. In totaal hebben we de afgelopen 5 jaar ruim 3 miljard geïnvesteerd in onze energie-infrastructuur. In 2022 zijn er drie congestiegebieden in ons werkgebied. We werken er hard aan om dit - samen met klanten en marktpartijen - zo beperkt mogelijk te houden.

De energietransitie is volledig op stoom gekomen. We hebben de afgelopen jaren de hoeveelheid werk sneller zien oplopen door de bijstelling van de klimaatdoelen. We zijn hierdoor flink uitgedaagd en hebben ons goed staande gehouden. Het aantal aansluitingen voor laadinfrastructuur voor kleinverbruik in ons werkgebied is bijvoorbeeld verdrievoudigd ten opzichte van 2018.

Het inzicht in onze netten is toegenomen met het gereedkomen van ons Stedin Telecom Netwerk met ruim 1.000 kilometer aan nieuwe glasvezelverbindingen. Bijna 85% van onze klanten hebben inmiddels een slimme meter. Netinformatie is veel toegankelijker geworden voor onze klanten, partijen in de markt en gemeenten. We merken dat zij daarmee, in samenwerking met ons, keuzes maken die we terugzien in de Regionale Energie Strategieën en lokale visies en plannen.

Duurzame bedrijfsvoering

Als ambassadeur van de energietransitie streven we voortdurend naar een duurzame bedrijfsvoering. Veiligheid is altijd onze belangrijkste randvoorwaarde en dat zal altijd zo blijven. Het resulteert over de afgelopen vijf jaar in gemiddelde RIF en LTIR scores van respectievelijk 0,86 en 1,3. Er staat een organisatie met ruim 5.000 betrokken en bevlogen medewerkers die zich dag en nacht inzetten voor de energievoorziening in ons werkgebied. Met onze eigen bedrijfsschool slagen we erin om technisch talent aan te trekken en te behouden. In de afgelopen vijf jaar hebben ruim 800 medewerkers hun MBO-diploma gehaald. Ook hebben we hard gewerkt om financieel gezond te blijven. Onze aandeelhouders hebben in 2021 bijvoorbeeld ons eigen vermogen versterkt met 200 miljoen en de Staat reserveerde 500 miljoen in de begroting voor de versterking van onze kapitaalpositie. We hebben de afgelopen jaren drie keer met succes een Green Bond uitgegeven van 500 miljoen waarvan het bedrag is gealloceerd aan investeringen die we doen in de energietransitie en in het verduurzamen van bijvoorbeeld ons wagenpark en huisvesting. Onze CO2-uitstoot is in vergelijking met 2018 met 49% gedaald. En bijvoorbeeld 83% van onze vloot van personenwagens is inmiddels elektrisch.

Concluderend kunnen we zeggen dat we de afgelopen vijf jaar het fundament hebben neergezet om de energietransitie en economische groei mogelijk te maken. Zowel in onze eigen bedrijfsvoering als via onze infrastructuur. Op deze stevige basis bouwen we de komende jaren verder. Meer hierover staat in Herijking strategie 2023 - 2027.