Waar we in 2023 op inzetten

2023 is het eerste jaar van de nieuwe strategie van Stedin voor de periode 2023-2027. Met deze nieuwe strategie zetten we in op het realiseren van een congestievrij Stedin-gebied door ons te richten op bouwen, benutten en beheren.

Bouwen

Netcapaciteit is de topprioriteit in onze nieuwe strategie (2023-2027). We investeren in 2023 825 miljoen in onze netten en 200 miljoen in onder meer onderhoud, storingen en het verwijderen van aansluitingen. Om de zakelijke en duurzame ambities van klanten in ons werkgebied mogelijk te maken, realiseren we 425 MVA extra transformatorvermogen voor ons transportnet en besteden we bijna 596 miljoen aan projecten in het laagspannings-, middenspannings- en gasnet in ons werkgebied. We creëren extra netcapaciteit met 500 middenspanningsruimtes en een uitbreiding van het midden- en laagspanningsnet met 1.300 km elektriciteitskabel. In Stedin-gebied worden in 2023 zo’n 28.000 nieuwe woningen van aansluitingen voorzien en 14.000 onderhoudsopdrachten uitgevoerd. We vervangen ruim 200 km aan brosse leidingen en 25.000 primaire gasaansluitingen. Daarnaast plaatsen we in Zeeland ongeveer 90 stations voor de midden- en laagspanningsnetten en vervangen we ruim 300 km elektriciteitskabel en 20 km gasleiding. Voor het elektriciteits- en gasnet in Zeeland voeren we naar verwachting bijna 12.000 onderhoudsopdrachten uit.

Om dit mogelijk te maken, moeten we ‘eerder beginnen’. Dit doen we door in 2023 multidisciplinaire teams in te richten om de voorbereidingsfase te verkorten voor 78 transportstations en kabeltracés met een ruimtelijke component. Voor het distributienet gaan we versnellen door proactiever te investeren en te starten met regionale meerjarenplannen. Verder gaan we regionaal stakeholdermanagement professionaliseren en investeren in de bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit Stedin. We breiden onze expertise uit door strategisch omgevingsmanagers/projectontwikkelaars, omgevingsjuristen en bestuurlijke vertegenwoordigers te werven en op te leiden. Om sneller te kunnen bouwen, richten we ons op het behoud van onze medewerkers, het verdubbelen van de capaciteit van technische opleidingen en op het aantrekken van nieuwe doelgroepen. Om effectiever samen te werken met aannemers en partners uit de keten starten we met andere samenwerkingsvormen en contracten. We beginnen daarnaast met innovaties die zorgen dat we efficiënter werken en we gaan processen en systemen verbeteren gericht op 100% leveringszekerheid van materieel en projectmanagement.

Benutten

In 2023 richten de activiteiten vanuit Optimaal Benutten zich op beïnvloeding van de klantvraag, het maximaal benutten van technische oplossingen en het uitvoeren van congestiemanagement en op flexibiliteitsoplossingen. Daarnaast zetten we in op netmonitoring en netbesturing op basis van meer inzicht en op het meedenken over de ontwikkeling en de uitwerking van energiewetgeving. Ook zetten we verder in op het beïnvloeden van de locaties die voortvloeien uit onder andere de Regionale Energie Strategieën en het beïnvloeden van locaties waar aansluitingen van windparken op zee aan land komen. Ook publiceren we capaciteitskaarten. Hierdoor verminderen we de kans op congestie, omdat we de klantvraag afstemmen op wat er mogelijk is. In 2023 passen we de technische oplossingen toe om onze netten maximaal te benutten, bijvoorbeeld door het gericht loslaten van de storingsreserve (N-1), het toepassen van capaciteitbeperkingscontracten en het schakelen van vermogens.

Met de ‘Flexchallenge’ onderzoeken en testen we welke flexibiliteitsoplossingen, zowel technisch als contractueel, voor klanten, marktpartijen en Stedin de beste resultaten opleveren. We bouwen verder aan het fundament voor netmonitoring en netbesturing, onder andere met een modern geografisch informatiesysteem. Daarnaast blijft Stedin meedenken over de ontwikkeling en uitwerking van energiewetgeving om het net meer te kunnen benutten.

Beheren

De betrouwbaarheid van de netten staat onder druk. Daarom is het belangrijk dat wij goed inzicht hebben in de toestand van de netten om het juiste onderhoud te doen, het storingsniveau goed in te schatten en op de juiste plek tijdig en doelmatig onderdelen te vervangen.

In 2023 voeren we de roadmap Kwaliteit van onze assets uit en monitoren we de voortgang daarvan. Dit houdt in dat we onder andere de risicoanalyses en faalcurvemodellen verbeteren. Ook willen we meer synergie creëren tussen netwerkuitbreidingen en vervangingsinvesteringen. Voor vijf assetgroepen verbeteren we het aanleg- en exploitatiebeleid. Daarnaast willen we de storingsafhandeling verder verbeteren, bijvoorbeeld door onze intelligente storingsverklikkers nog beter te benutten. Zo kunnen we storingen sneller oplossen.

Overige doelen en randvoorwaarden

Naast de prioriteiten netcapaciteit en netperformance streven we vier andere doelen na. We gaan verder met het verbeteren van klanttevredenheid en het realiseren van efficiency, we zetten in op het vernieuwen en verbeteren van marktfacilitering, we zetten de verduurzaming van de eigen operatie door, en we blijven zorgen voor veilige gasnetten. Ook bereiden we ons voor op een rol in alternatieve warmtevoorziening.

Om de plannen voor 2023 en verder te realiseren, moeten we zorgen voor de juiste randvoorwaarden. Ten eerste moeten onze medewerkers in een fysiek en sociaal veilige omgeving hun werk kunnen doen. En uiteraard is veiligheid voor de omgeving een topprioriteit. Ook cybersecurity is van groot belang, aangezien onze netten steeds verder digitaliseren. Daarnaast hebben we voldoende financiering, ICT- en verandercapaciteit en vakbekwame, tevreden medewerkers nodig om onze ambitie waar te maken.