Enkelvoudige winst- en verliesrekening

x 1 miljoen

Toelichting

2022

2021

Bedrijfsopbrengsten

38

-

3

Kosten van inkoop uitbesteed werk en operationele kosten

-2

-1

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

-

-2

Totaal bedrijfskosten

-2

-3

Bedrijfsresultaat

-2

-

Financiële baten en lasten

43

-35

-69

Resultaat voor belastingen

-37

-69

Resultaat deelnemingen

40

72

72

35

3

Belastingen

9

18

Resultaat na belastingen

44

21

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

6

17

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

38

4

Resultaat na belastingen

44

21