Financieel resultaat

Stedin Groep behaalde over 2022 een positieve nettowinst van 44 miljoen (2021: 21 miljoen). Dit is lager dan verwacht. De geopolitieke onrust, met stijgende energieprijzen en lagere beschikbaarheid van grondstoffen en materialen in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt, heeft hiertoe geleid.

Bedrijfsopbrengsten

De bedrijfsopbrengsten bedroegen in 2022 1.333 miljoen. Dit is 54 miljoen hoger dan in 2021. De hogere opbrengsten komen voort uit hogere transportopbrengsten en hogere opbrengsten in het meetdomein. Met ingang van 2022 zijn de tarieven gebaseerd op nieuwe methodebesluiten, uitgegeven door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die gelden voor de periode van 2022 tot en met 2026. Deze hebben een positieve impact gehad op onze bedrijfsopbrengsten ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast waren in 2021 de meetdomeintarieven verlaagd ter compensatie van de in eerdere jaren behaalde overrendementen.

Totale bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten zijn in 2022 met 92 miljoen (8%) gestegen naar 1.247 miljoen, gedreven door 110 miljoen hogere netverlieskosten naast de stijging van onder andere transportkosten met 21 miljoen en personeelskosten met 16 miljoen. Hier staat een daling van de overige bedrijfskosten van 40 miljoen tegenover onder andere door het wegvallen van kosten uit hoofde van precariobelasting die vanaf 2022 niet meer door gemeenten in rekening gebracht mogen worden en 27 miljoen lagere afschrijvingskosten.

De netverlieskosten zijn als gevolg van de stijgende energieprijzen significant gestegen. Dit effect zal ook in de komende jaren zichtbaar zijn in de kosten van Stedin. De netbeheerder is verantwoordelijk voor de inkoop van energie die wél op het net gezet wordt, maar niet als afname aan klanten wordt geregistreerd. Deze verloren energie heet netverlies. Dit verlies heeft zowel fysische als niet fysische oorzaken, bijvoorbeeld opwarming van kabels, lekstromen, leegstand of fraude. Mede als gevolg van de sterk gestegen energieprijzen heeft Stedin besloten tot een aanpassing van haar inkoopstrategie, waarbij energie op een nog langere termijn ingekocht wordt dan dat Stedin voorheen deed. Het gevolg hiervan is dat de kosten voor Stedin nog minder beïnvloed worden door kortetermijnschommelingen in de energieprijs, wat de financiële voorspelbaarheid ten goede komt. Naast deze wijziging van inkoopstrategie is er ook aandacht voor maatregelen die Stedin kan nemen om het netverliesvolume te minimaliseren. Hierbij worden, met verschillende afdelingen binnen Stedin, actief procesoptimalisaties doorgevoerd. Meer over netverlies veroorzaakt door fraude leest u in 'Energiediefstal en veiligheid'.

De daling van de afschrijvingskosten is grotendeels toe te schrijven aan een wijziging in afschrijvingsmethode en schatting levensduur voor gasactiva (niet zijnde klantmeters) met ingang van 1 januari 2022.  In de grondslagen voor de geconsolideerde jaarrekening wordt dit nader toegelicht onder ‘Schattingswijziging afschrijvingsmethode en levensduur’.

Investeringen

De investeringen in materiële en immateriële vaste activa bedroegen in 2022 712 miljoen, een stijging van 4% (2021: 687 miljoen).

In 2022 zijn de netgedreven investeringen fors toegenomen en de klant- en metergedreven investeringen licht afgenomen ten opzichte van 2021. In het hoofdstuk Financiële, economische prestaties beschrijven we wat wij doen om deze investeringen te kunnen financieren. In het hoofdstuk Energietransitie mogelijk maken wordt nader ingegaan op de aard van de investeringen. 

Financiering, solvabiliteit en credit rating

De toenemende investeringen hebben dit jaar geleid tot een negatieve kasstroom van 297 miljoen na operationele en investeringsactiviteiten. Dit heeft geleid tot een toenemende financierings­behoefte. In combinatie met de financie­rings­activiteiten van Stedin heeft dit geresulteerd in 53 miljoen liquide middelen per jaareinde. Meer hierover leest u in Financiële, economische prestaties.

In totaal heeft Stedin nu voor 1,5 miljard aan groene obligaties uitstaan waarover in december een nieuw allocatie & impact rapport gepubliceerd is.

Onze solvabiliteitsratio bedroeg op 31 december 2022 44,4% (2021: 45,6%). Het beleid van Stedin Groep is erop gericht om op lange termijn een solvabiliteit van minimaal 40% te behouden. Stedin Groep heeft als doel om de creditrating van A- door Standard & Poor’s (S&P) duurzaam in stand te houden. Op 25 juli 2022 is de credit rating van Stedin, A- met stabiel vooruitzicht, herbevestigd door S&P. Voor de laatste ontwikkeling rondom de creditrating, zie note 34 Gebeurtenissen na balansdatum.

FFO/Net Debt

De ratio FFO/Net Debt bedraagt op 31 december 2022 10,1%(ultimo 2021: 11,3%). De FFO is gedaald, voornamelijk door een fors lagere FFO als gevolg van de gestegen netverlieskosten. Daarnaast is de nettoschuld positie (Net Debt) gestegen als gevolg van het aantrekken van financiering.

Belastingen

Het resultaat voor belastingen over 2022 bedraagt € 59 miljoen (2021: 32 miljoen).

De belastinglast steeg in 2022, mede door het gestegen resultaat voor belasting, met 4 miljoen naar 15 miljoen. De effectieve belastingdruk in 2022 (uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten) komt uit op 25,3% (2021: 34,72%).

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen zijn per 31 december 2022 gewaardeerd tegen het geldende belastingtarief van 25,8%.