Geconsolideerde winst- en verliesrekening

x 1 miljoen

Toelichting

2022

2021

Netto-omzet

4

1.316

1.265

Overige baten

5

17

14

Totaal bedrijfsopbrengsten

1.333

1.279

Personeelskosten

6

453

436

Kosten van inkoop en uitbesteed werk

7

499

357

Overige bedrijfskosten

8

165

209

Geactiveerde productie eigen bedrijf

9

-216

-207

901

795

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen vaste activa

10

346

360

Totaal bedrijfskosten

1.247

1.155

Bedrijfsresultaat

86

124

Financiële baten en lasten

11

-30

-93

Resultaat na belastingen deelnemingen en joint ventures

3

1

Resultaat voor belastingen

59

32

Belastingen

12

-15

-11

Resultaat na belastingen

44

21

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

46

6

17

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

46

38

4

Resultaat na belastingen

44

21