Personeelskosten

6 Personeelskosten

x 1 miljoen

2022

2021

Salarissen

257

252

Sociale lasten

34

36

Pensioenpremies

41

43

Inhuur personeel

82

76

Overige personeelskosten

39

29

Totaal

453

436

De personeelskosten zijn gestegen met 17 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar.

De stijging van de personeelskosten wordt met name veroorzaakt door een stijging van de salarissen van 5 miljoen als gevolg van een CAO-verhoging. Daarnaast zijn de kosten voor inhuur van personeel toegenomen als gevolg van hogere tarieven en een hoger aantal externen. Direct aan eigen investeringsprojecten toegerekende uren van ingehuurd personeel zijn als geactiveerde productie in mindering gebracht op de kosten inhuur personeel. Dit betreft 13 miljoen (2021: 12 miljoen).

Personeelsaantallen

6.1 Personeelsaantallen

Gemiddeld aantal interne medewerkers (in FTE)

2022

2021

Stedin

3.781

3.766

DNWG Infra*

271

319

NetVerder

7

5

Totaal gemiddeld aantal interne medewerkers (in FTE)

4.059

4.090

Waarvan werkzaam buiten Nederland

-

-

Waarvan man

82%

82%

Waarvan vrouw

18%

18%

  1. * De cijfers van 2021 zijn aangepast, om enkel de FTE's van DNWG Infra weer te geven, de FTE's welke Enduris betroffen, zijn opgenomen in Stedin.

WNT verantwoording 2022 Stedin Netbeheer B.V.

6.2 WNT verantwoording 2022 Stedin Netbeheer B.V.

De WNT is van toepassing op Stedin Netbeheer B.V. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 216.000. Dit betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

6.2.1 Bezoldiging topfunctionarissen

De leden van de raad van bestuur van Stedin Groep hebben een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. CEO Koen Bogers is direct bij aanvang van zijn dienstverband op 1 mei 2021 in dienst getreden van Stedin Groep Personeels B.V. De overige RvB leden zijn sinds 1 juli 2021 in dienst van Stedin Groep Personeels B.V. Op grond van de WNT kwalificeren zij daarom voor Stedin Netbeheer B.V. als leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking. De omvang van hun dienstverband voor Stedin Netbeheer is vastgesteld op 100%. Voor alle RvB leden geldt over 2022, op grond van het WNT bezoldigingsbegrip, een bezoldiging van 216.000.

Alle topfunctionarissen zijn benoemd na 2013. Er is daarom geen overgangsrecht van toepassing.

TABEL: Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling

Gegevens 2022 x 1

Koen Bogers

Danny Benima

Trudy Onland

David Peters

Functiegegevens

CEO

CFO

COO

CTO

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/05-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)

1

1

1

1

Dienstbetrekking

nee

nee

nee

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

127.691

191.736

191.690

191.716

Beloningen betaalbaar op termijn

16.309

24.264

24.310

24.284

Subtotaal

144.000

216.000

216.000

216.000

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

144.986

216.000

216.000

216.000

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

144.000

216.000

216.000

216.000

Het bedrag van de overschrijding en reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

Aanvang en einde functievervulling in 2021

-*

01/01-
30/06

01/07-
31/12

01/06-
30/06

01/07-
31/12

01/01-
30/06

01/07-
31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in FTE)

-*

1

1

1

1

1

1

Dienstbetrekking

-*

ja

nee

ja

nee

ja

nee

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

-*

91.571

93.289

15.160

93.249

91.571

93.289

Beloningen betaalbaar op termijn

-*

12.070

12.070

2.018

12.110

12.070

12.070

Subtotaal

-*

103.641

105.359

17.178

105.359

103.641

105.359

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

-*

103.641

105.359

17.178

105.359

103.641

105.359

Totale bezoldiging

-

103.641

105.359

17.178

105.359

103.641

105.359

  1. * Zie tabel Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

Tabel: Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 12

x 1

Koen Bogers

Functiegegevens

CEO

Kalenderjaar

2021

2022

Periode functievervulling in het kalenderjaar (aanvang – einde)

01/05-31/12

01/01-30/04

Aantal kalendermaanden functievervulling in het kalenderjaar

8

4

Omvang van het dienstverband in uren per kalenderjaar

1387

693

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

Maximum uurtarief in het kalenderjaar

199

206

Maxima op basis van het maximum uurtarief

275.947

142.827

Maxima op basis van de normbedragen per maand

208.200

86.800

Individueel toepasselijke maximum gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

295.000

Bezoldiging (alle bedragen exclusief btw)

Werkelijk uurtarief lager dan het maximum uurtarief?

ja

Bezoldiging in de betreffende periode

140.288

72.000

Totale bezoldiging gehele periode kalendermaand 1 t/m 12

212.288

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging, exclusief BTW

212.288

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

6.2.2 Bezoldiging toezichthoudende topfunctionarissen

In 2022 is de samenstelling van de raad van commissarissen niet gewijzigd. De voorzitter en 4 overige leden van de raad kwalificeren op grond van de WNT als toezichthoudende topfunctionarissen. Zij vervullen deze functie anders dan op grond van een dienstverband.

Tabel: Toezichthoudende topfunctionarissen

x 1

Doede Vierstra

Hanne Buis

Theo Eysink

Arco Groothedde

Annie Krist

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2022

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging

Bezoldiging

32.400

21.600

21.600

21.600

21.600

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

32.400

21.600

21.600

21.600

21.600

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Bezoldiging

32.400

21.600

21.600

21.600

21.600

Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Gegevens 2021

Functiegegevens

Voorzitter

Lid

Lid

Lid

Lid

Aanvang en einde functievervulling in 2021

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

01/01-31/12

Bezoldiging

Totale bezoldiging

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

31.350

20.900

20.900

20.900

20.900

6.2.3 Bezoldiging niet-topfunctionarissen

Medewerkers van Stedin zijn in dienst bij Stedin Groep Personeels B.V. en niet bij Stedin Netbeheer B.V. Op grond van de WNT kan er daardoor geen sprake zijn van overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Een toelichting op de beloning van overige functionarissen in dienst van Stedin Groep is te lezen in de Remuneratie­rapportage over 2022.