Geconsolideerd kasstroom­overzicht

x 1 miljoen

Toelichting

2022

2021

Resultaat na belastingen

44

21

Aanpassingen voor:

∙ Financiële baten en lasten in het resultaat

11

30

93

∙ Belastingen ten laste van het resultaat

12

15

11

∙ Resultaat deelnemingen en joint ventures

-3

-1

∙ Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties (im)materiële en gebruiksrecht vaste activa

10

346

360

∙ Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa

-7

-

∙ Mutatie werkkapitaal

35

-60

-

∙ Amortisatie bijdrage aansluitkosten

26

-22

-22

∙ Afgeleide financiële instrumenten

32

7

6

∙ Mutatie voorzieningen en overige

-13

-10

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

337

458

Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

-

4

Betaalde rente

-38

-87

Betaalde rente leases

-1

-1

Ontvangen rente

4

1

Betaalde vennootschapsbelasting

-17

1

Kasstroom uit operationele activiteiten

285

376

Verstrekte leningen

-7

-10

Aflossing verstrekte leningen

7

12

Desinvesteringen financiële vaste activa

9

-

Investeringen materiële vaste activa

-703

-679

Desinvesteringen materiële vaste activa

8

-

Investeringen immateriële vaste activa

-3

-2

Ontvangen bijdrage aansluitkosten

26

107

112

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-582

-567

x 1 miljoen

Toelichting

2022

2021

Dividendbetalingen

-1

-21

Dividendbetalingen preferente aandelen

-3

-

Uitgifte preferente aandelen

-

200

Aflossen bestaande achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

-511

Uitgifte achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

-

500

Betaling leaseverplichtingen

-14

-17

Vergoeding en kosten achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

22

-7

-7

Kosten uitgifte cumulatief preferente aandelen en achtergestelde eeuwigdurende obligatieleningen

-

-5

Aflossing langlopende rentedragende schulden

25

-533

-195

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

25

-770

-2.800

Opgenomen langlopende rentedragende schulden

25

495

497

Opgenomen kortlopende rentedragende schulden

25

1.050

2.600

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

217

241

Mutatie liquide middelen

-80

50

Saldo liquide middelen per 1 januari

133

83

Saldo liquide middelen per 31 december

53

133