Groepsvermogen

22 Groepsvermogen

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Stedin Holding N.V. bedraagt 2 miljard, verdeeld in 15 miljoen gewone aandelen en 5 miljoen cumulatief preferente aandelen met een nominale waarde van elk 100,-. Per 31 december 2022 zijn 5.387.046, waarvan 4.970.978 gewone en 416.068 cumulatief preferente, aandelen geplaatst en volgestort (2021: 4.970.978 gewone aandelen en 416.068 cumulatief preferente aandelen).

Agioreserve

Stedin Holding N.V. heeft in 2021 200 miljoen extra eigen vermogen aangetrokken ter versterking van de eigen vermogenspositie. Dit vermogen is aangetrokken door de uitgifte van 416.068 cumulatief preferente aandelen met een nominale waarde van elk 100,-. Daarnaast is door de aandeelhouders nog een agio volgestort van 380,69 per aandeel, voor een totaalbedrag van 158,4 miljoen. In 2022 hebben zich geen mutaties voorgedaan in de agioreserve.

Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de herwaardering van netwerken en netwerkgerelateerde activa op basis van de reële waarde. Het verschil tussen de afschrijvingen op basis van de geherwaardeerde boekwaarde en de afschrijvingen op basis van de oorspronkelijke historische kostprijs is, gecorrigeerd voor uitgestelde belastingen, overgeboekt van de herwaarderingsreserve naar de reserve ingehouden resultaten. De herwaarderingsreserve staat niet ter vrije beschikking van de aandeelhouders. De herwaarderingsreserve bedraagt ultimo 2022 753 miljoen (2021: 790 miljoen). In 2022 hebben geen herwaarderingen plaatsgevonden en zijn geen dotaties gedaan aan de herwaarderingsreserve. Wel is vanuit de herwaarderingsreserve 37 miljoen aan het onverdeeld resultaat toegevoegd uit hoofde van afschrijvingslasten.

Preferent dividend reserve

In 2021 heeft Stedin cumulatief preferente aandelen uitgegeven waarvoor jaarlijks een rendement van 3% uitgekeerd of gereserveerd dient te worden. De uitkering van dit rendement staat ter discretie van de raad van bestuur, waarbij goedkeuring door de raad van commissarissen benodigd is. Dit rendement wordt, wanneer deze niet wordt uitgekeerd, in een aparte reserve opgenomen.

Wettelijke reserve

In het eigen vermogen is een wettelijke reserve opgenomen voor de omvang van de boekwaarde van de intern ontwikkelde immateriële vaste activa.

Reserve kasstroomafdekkingen

De reserve kasstroomafdekkingen staat niet ter vrije beschikking van de aandeelhouders. Een nadere toelichting op het verloop en de onderliggende afdekkingsrelaties is opgenomen in toelichting Afgeleide financiële instrumenten en kasstroom hedgereserve.

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

Op 23 maart 2021 heeft Stedin Holding N.V. een nieuwe achtergestelde eeuwigdurende obligatielening (‘Perpetual Fixed Rate Reset Securities’) uitgegeven voor een bedrag van nominaal 500 miljoen met een couponrente van 1,5% en een uitgiftekoers van 100%. Dit leverde een ontvangen bedrag van 500 miljoen op. De obligaties zijn genoteerd aan de Euronext Amsterdam. Op 31 december 2022 bedraagt de marktwaarde 413 miljoen. De boekwaarde per ultimo 2022 is 506 miljoen, zijnde de nominale hoofdsom inclusief 6 miljoen lopende rente.

Deze achtergestelde eeuwigdurende obligatielening wordt aangemerkt als een eigen vermogeninstrument en is achtergesteld ten opzichte van alle schuldeisers van Stedin Groep, maar heeft bepaalde preferenties ten opzichte van de aandeelhouders in geval van liquidatie van de onderneming. Stedin Holding N.V. heeft geen contractuele verplichting tot terugbetaling van de lening. Eventuele betaling van de (achterstallige) couponrente is conditioneel en afhankelijk van uitkeringen aan aandeelhouders. Als gevolg hiervan kunnen de houders van deze obligatielening Stedin Holding N.V. niet verplichten tot betaling van de couponrente en tot gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de lening.