Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

x 1 miljoen

Toelichting

2022

2021

Resultaat na belastingen

44

21

Niet-gerealiseerde resultaten die niet via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld (na belastingeffecten)

Aanpassing reële waarde netwerken gereguleerd

13, 22

-

176

Effect wijziging belastingtarief op herwaarderingsreserve

17, 22

-

-7

Niet-gerealiseerde resultaten die wel via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen / hedgekosten

32

57

22

Recycling kasstroomhedge reserve naar winst- en verliesrekening

-6

10

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen / hedgekosten

17

-13

-8

Effect wijziging belastingtarief op reserve kasstroom afdekkingen / hedgekosten

17

-

1

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

38

194

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

82

215

Resultaatverdeling:

Houders achtergestelde eeuwigdurende obligatielening Stedin Holding N.V. (na belastingen)

6

17

Aandeelhouders Stedin Holding N.V.

76

198

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

82

215