Materiële vaste activa

13 Materiële vaste activa

x 1 miljoen

Grond en
bedrijfs-
gebouwen

Machines en
installaties

Netwerken gereguleerd*

Overige
bedrijfs-
middelen

Overige activa in
aanbouw

Totaal

Aanschafwaarde per 1 januari 2021

69

43

11.193

64

1

11.370

Investeringen

1

1

667

1

15

685

Desinvesteringen

-1

-

-48

-

-

-49

Aanpassing geherwaardeerde waarde netwerken gereguleerd

-

-

382

-

-

382

Herclassificatie van / naar activa aangehouden voor verkoop

-

-5

-

-

-

-5

Herclassificatie overig

7

-1

-14

12

-2

2

Aanschafwaarde per 31 december 2021

76

38

12.180

77

14

12.385

Investeringen

1

1

700

1

6

709

Desinvesteringen

-3

-

-25

-1

-

-29

Aanpassing geherwaardeerde waarde netwerken gereguleerd

-

-

-

-

-

-

Herclassificatie overig

3

1

45

-37

-18

-6

Aanschafwaarde per 31 december 2022

77

40

12.900

40

2

13.059

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 1 januari 2021

17

23

4.226

47

-

4.313

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

4

3

313

2

-

322

Desinvesteringen

-1

-

-30

-

-

-31

Aanpassing geherwaardeerde waarde netwerken gereguleerd

-

-

144

-

-

144

Herclassificatie van / naar activa aangehouden voor verkoop

-

-2

-

-

-

-2

Herclassificatie overig

3

-

-10

11

-

4

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 31 december 2021

23

24

4.643

60

-

4.750

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

4

2

304

2

-

312

Desinvesteringen

-3

-1

-8

-

-

-12

Herclassificatie overig

1

1

39

-40

-

1

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen per 31 december 2022

25

26

4.978

22

-

5.051

Netto boekwaarde per 31 december 2021

53

14

7.537

17

14

7.635

Netto boekwaarde per 31 december 2022

52

14

7.922

18

2

8.008

  1. * Netwerken gereguleerd omvat ook activa in aanbouw.

De netto boekwaarde van de materiële vaste activa is toegenomen met 373 miljoen ten opzichte van voorgaand jaar. De investeringen in materiële vaste activa van Stedin Groep bedroegen 709 miljoen en hadden met name betrekking op de gereguleerde gas- en elektriciteitsnetwerken. De desinvesteringen hadden betrekking op het buiten gebruik stellen van activa (met name de machines en installaties in het gereguleerde domein).

Netwerken gereguleerd omvat ook activa in aanbouw. Op deze activa in aanbouw is in 2022 voor 6 miljoen aan rente geactiveerd, waarbij het gehanteerde rentepercentage 1,75% bedraagt (2021: 5 miljoen, tegen 2,3%).

Netwerken gereguleerd (bestaande uit netten, aansluitingen en meters) worden gewaardeerd tegen geherwaardeerde waarde zijnde de reële waarde op herwaarderingsdatum ((G)GAW) verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingen. De overige materiële vaste activa worden opgenomen tegen verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Stedin past de inkomstenbenadering toe in de bepaling van de reële waarde van haar gereguleerde netwerken. Het startpunt van de bepaling van de reële waarde van de gereguleerde activa is de gestandaardiseerde activa waarde (GAW) van de netten en aansluiting op basis van de meest recente informatie beschikbaar van ACM (uit 2021), welke vervolgens zijn gecorrigeerd voor gerealiseerde afschrijvingen en investeringen. De GAW van de netten en aansluitingen van Stedin is vervolgens genormaliseerd voor het aandeel van Stedin Groep in de sector (GGAW). Daarnaast is in de bepaling van de reële waarde van de gereguleerde netwerken ook rekening gehouden met de verwachte toekomstige positie van Stedin Groep in de sector / maatstaf en de ontwikkeling van de WACC. De bepaling van de reële waarde van gereguleerde netwerken is opgesteld zonder gebruik te maken van externe specialisten.

Parameters voor bepaling reële waarde netwerken gereguleerd (netten en aansluitingen)

2022

2021*

Gestandaardiseerde activa waarde (GAW)

Geschatte sector GAW afgeleid uit investeringsplannen en indexatie

Niveau 3

Door ACM vastgestelde sector GAW

Niveau 1

Marktaandeel Stedin Groep in Nederland (ACM) in procenten

Geschat aandeel: elektriciteit 25% en gas 28% afgeleid uit investeringsplannen en indexatie

Niveau 3

Door ACM vastgesteld aandeel: elektriciteit 26% en gas 28%

Niveau 1

Kasstroomprognose

Geschatte toekomstige kasstromen op basis van prognoses

Niveau 3

Geschatte toekomstige kasstromen

Niveau 3

Gehanteerde disconteringsfactor (WACC) voor de kasstromen

3,7% - 4,5%

Niveau 2

2,2% - 3,5%

Niveau 2

  1. * 1 januari 2021

In 2026 maakt de ACM de genormaliseerde, geïndexeerde activawaarde van de netten en aansluitingen weer openbaar waarmee de niet waarneembare parameters voor reële waardebepaling uit niveau 3 van IFRS 13 op dat moment weer objectief waarneembare marktdata zijn voor Stedin Groep.

Het meetdomein valt buiten de maatstafregulering van de ACM. Voor de meters is de gestandaardiseerde activawaarde (GAW) de belangrijkste parameter voor de bepaling van de reële waarde. De gestandaardiseerde activawaarde is afgeleid van de cumulatieve investeringen verminderd met afschrijvingen en gecorrigeerd voor indexatie (niveau 2 input). Overige elementen zijn overwinsten en kasstromen en deze zijn gebaseerd op schattingen (niveau 3 input).

De laatste herwaardering voor de gereguleerde netwerken heeft plaatsgevonden per 1 januari 2021 op basis van de gepubliceerde marktdata van de ACM (niveau 1 objectief waarneembare marktdata onder IFRS 13). Tot aan publicatie van nieuwe marktdata door de ACM in 2026, zijn de eerste twee parameters in bovenstaande tabel geclassificeerd als niveau 3 (niet objectief waarneembare marktdata). De reële waarde van de gereguleerde netwerken ((G)GAW) wordt jaarlijks ingeschat op basis van bovenstaande parameters en vergeleken met de boekwaarde van het betreffende jaar; bij significante afwijkingen vindt verwerking in de jaarrekening plaats. De parameter marktaandeel Stedin Groep in Nederland heeft de hoogste sensitiviteit in het kader van de waardering van de gereguleerde netten. Per 31 december 2022 wijkt de boekwaarde niet materieel af van de waarde die gebruikt zou zijn als de fair value per 31 december 2022 zou zijn gehanteerd. De totale herwaardering, zoals opgenomen in de boekwaarde van netwerken gereguleerd per 31 december 2022, bedraagt 1,0 miljard (2021 1,1 miljard). Dit bedrag, gecorrigeerd voor het belastingeffect, is opgenomen in de herwaarderingsreserve.

Per 31 december 2022 bedraagt de boekwaarde tegen historische kostprijs van netwerken gereguleerd 6,9 miljard (31 december 2021: 6,5 miljard).

Stedin heeft de levensduur van activa in 2022 beoordeeld, voor een nadere toelichting van de wijzigingen in de levensduur van de activa verwijzen wij naar paragraaf 2.2.10 Materiële vaste activa.