Enkelvoudige balans

x 1 miljoen

Toelichting

Per 31 december 2022

Per 31 december 2021

Voor winstbestemming

ACTIVA

Vaste activa

Immateriële vaste activa

39

77

77

Financiële vaste activa

40

5.667

5.596

Totaal vaste activa

5.744

5.673

Vlottende activa

Vorderingen groepsmaatschappijen

41

1.369

1.000

Overlopende activa en overige vorderingen

20

15

Liquide middelen

19

98

Totaal vlottende activa

1.408

1.113

TOTAAL ACTIVA

7.152

6.786

x 1 miljoen

Toelichting

Per 31 december 2022

Per 31 december 2021

PASSIVA

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

22

539

539

Agioreserve

22

158

158

Herwaarderingsreserve

22

753

790

Wettelijke reserve

22

9

3

Reserve kasstroomafdekkingen

22

-14

-53

Hedgekosten reserve

22

-1

-

Ingehouden resultaten

22

1.354

1.323

Onverdeeld resultaat boekjaar

22

38

4

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Stedin Holding N.V.

2.836

2.764

Achtergestelde eeuwigdurende obligatielening

22

506

506

Totaal eigen vermogen

3.342

3.270

Langlopende verplichtingen

Voorzieningen

10

11

Uitgestelde belastingverplichtingen

95

72

Rentedragende schulden

25

3.116

2.676

Afgeleide financiële instrumenten

18

34

64

Totaal langlopende verplichtingen

3.255

2.823

Kortlopende verplichtingen

Rentedragende schulden

25

280

531

Schulden aan groepsmaatschappijen

41

218

116

Acute belastingschulden

13

12

Afgeleide financiële instrumenten

18

19

-

Overige schulden

42

25

34

Totaal kortlopende verplichtingen

555

693

TOTAAL PASSIVA

7.152

6.786