Wat hebben we geleerd

2022 was een bewogen jaar, maar bovenal een jaar waar we weer veel geleerd hebben op weg naar het realiseren van onze nieuwe strategie. Onderstaande gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn voorbeelden daarvan.

Beter netbeheer

Storing Spijkenisse

Door een brand in een verdeelstation in Spijkenisse raakte een schakelinstallatie onherstelbaar beschadigd en zat een groot deel van Spijkenisse uren zonder stroom. De brand ontstond in een schakel- installatie, iets wat zelden gebeurt. Omdat op die plek nog geen beveiliging was die automatisch de elektriciteit afschakelt als er iets misgaat, kon de brand veel schade aanrichten. De brand in Spijkenisse lijkt een ongelukkige samenloop van omstandigheden. We beseffen dat deze storing een enorme impact had op de bewoners en ondernemers van Spijkenisse. Hiervan leren we en we willen herhaling voorkomen. Daarom verscherpen we de automatische beveiligingssystemen van onze 150 verdeelstations. Daarnaast zijn alle stations inmiddels preventief gecontroleerd op onvolkomenheden.

Energietransitie mogelijk maken

Snelle ontwikkeling energietransitie

De energietransitie voltrekt zich in een steeds hoger tempo, gedreven door nationale en internationale politieke besluiten. Zo is de 49% CO2 reductiedoelstelling uit het klimaatakkoord inmiddels opgehoogd naar 55% en wordt er in Europa gesproken over een ambitie van 62%. De steeds hoger wordende ambities vertalen zich in concreet beleid. Zo heeft het kabinet aangekondigd om vanaf 2026 de hybride warmtepomp verplicht te stellen en wordt de verbrandingsmotor in 2035 uitgebannen. De oorlog in Oekraïne en de hoge energieprijzen gekoppeld aan een gunstig subsidiebeleid, versterken deze trend verder. Dit alles maakt dat wij als Stedin steeds sneller onze infrastructuur moeten uitbreiden. Onze investeringen nemen dan ook elk jaar fors toe, maar daar waar dit niet op tijd lukt moesten we in de voorgaande jaren congestie afroepen. Deze realiteit maakt dat wij als publiek bedrijf een veel centralere plek innemen in het publieke en maatschappelijke speelveld. Dit vraagt dat wij meer dan vroeger naar voren treden en het debat rond de energietransitie mee vormgeven. Daarbij moeten wij meer dan voorheen verantwoording afleggen aan onze stakeholders en laten zien welke maatregelen wij nemen om de nodige infrastructuur voor de energietransitie te realiseren en congestie te voorkomen. Dit is voor ons een nieuwe vaardigheid waarin wij lerende zijn over hoe, wanneer en in welke vorm we dat doen. Tegelijkertijd moeten we onze systemen en processen zo inrichten dat wij data en informatie paraat hebben zodat we verantwoording kunnen afleggen in het niet-financiële informatie domein.

Slimme netten

Het digitaal bemeten van onze middenspanningsruimtes is een randvoorwaarde voor het mogelijk maken van de energietransitie. Het belang hiervan ligt met name op het gebied van het meten van energiestromen en op het vaststellen van de spanningskwaliteit. Voor deze benodigde distributie-automatisering is een aanbesteding gestart (DA3) zodat deze slimme sensoren op een projectmatige manier kunnen worden uitgerold. We waren er bij de aanbesteding vanuit gegaan dat het om een kant-en-klaar product zou gaan. In de praktijk bleek echter dat aan dit product toch de nodige aanpassingen nodig waren. Ook werd duidelijk dat we - om tot productontwikkeling te komen - tussentijds op een andere besturing van de distributie-automatisering moesten overgaan. Op basis van eerdere ervaringen met de slimme meter is besloten tot het organisatorisch inrichten van een zogenaamde 'smart device keten'. Hiermee kunnen we borgen dat meetdata van de middenspanningsruimtes ontvangen wordt op het centrale platform. Van daaruit kan de data ontsloten worden voor de diverse gebruikers.

Duurzame bedrijfsvoering

Veiligheid

Ernstige incidenten, zoals bij de geplande gaswerkzaamheden in Zoetermeer en Rijswijk, vragen om een goede interne evaluatie. Hoewel medewerkers een uitgebreide opleiding, extra trainingen en begeleiding krijgen, is het toch misgegaan. Bij de werkzaamheden in Zoetermeer zijn er fouten gemaakt, waar wij als organisatie en sector belangrijke lessen van kunnen leren; zowel in de voorbereiding als in de uitvoering. Het blijkt dat er extra aandacht nodig is voor het elkaar aanspreken op houding en gedrag. Met de aanbevelingen van de toezichthouder SodM, zoals verbetering van het interne controlemechanisme, zijn we aan de slag gegaan. Een deel van deze aanbevelingen voeren we uit in samenwerking met de andere netbeheerders.

Goed werkgeverschap

We hebben een mooie vorm uitgeprobeerd om samen met medewerkers problemen op te lossen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van de roosters voor de storings- en wachtdienst. Samen zijn we veel beter in staat om een rooster te maken dat beter aansluit bij de noodzaak om altijd de juiste vakmensen 24-7 klaar te hebben staan om storingen ter verhelpen en daarnaast zo goed mogelijk in te spelen op de wensen en behoeften van onze medewerkers. Deze manier van co-creatie willen we in 2023 vaker inzetten.