Resultaten niet-gereguleerde activiteiten

Onze focus ligt op goed netbeheer en excellente dienstverlening. Daarom zijn we terughoudend met niet-gereguleerde activiteiten. Over ons beleid en keuzes rond niet-gereguleerde activiteiten leest u meer in 'Activiteiten Stedin Groep'.

NetVerder

NetVerder heeft zich in 2022 verder ontwikkeld op het gebied van collectieve warmtenetten. Op meerdere plaatsen in het verzorgingsgebied van Stedin ontwikkelen we open warmtenetten waar we op termijn zo veel mogelijk bronnen en gebruikers op aansluiten. Binnen enkele jaren zullen de eerste projecten operationeel zijn. Het project Open Warmtenet Delft (OWD) is het verst gevorderd en werkt toe naar een investeringsbesluit in 2023. Ook voor een uitbreiding op het Stoomnetwerk Rotterdam Botlek verwachten we in 2023 een investeringsbesluit en de start van de realisatie.

Inzet duurzame bronnen

De inzet van duurzame bronnen zoals restwarmte, aardwarmte en lage temperatuurbronnen (buitenlucht, water) speelt een steeds grotere rol. We werken voor én samen met gemeenten, projectontwikkelaars, woning­corporaties en bewoners om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Onze focus ligt weliswaar op de infra­struc­tuur, maar wij nemen het hele energiesysteem in beschouwing, evenals de betaalbaarheid van de verschillende routes en de leveringszekerheid daarvan. Ondertussen bereiden we ons voor op een mogelijk grotere rol in warmte in afwachting van politieke besluitvorming rondom de Wet Collectieve Warmte (In het hoofdstuk Strategie leest u meer over de marktordening warmtenetten).

Warmtestraat The Green Village

De aansluiting van de warmtestraat in The Green Village op de campus van de TU Delft op het warmtenet van de TU Delft is gestart, waarna het warmtenet in gebruik genomen kan gaan worden. Na ingebruikname biedt de warmtestraat een testmogelijkheid voor warmte-innovaties en (in combinatie met de aanwezige waterstof- en elektriciteitsinfrastructuur) voor onderzoeken naar systeemintegratie. De warmtestraat is tot stand gekomen in een samenwerking met Alliander en Enexis en wordt beheerd door NetVerder.

Warmtesysteem in Goes

In 2022 heeft NetVerder, als gevolg van de samenvoeging van Stedin en DNWG, het beheer overgenomen van het warmtesysteem van DNWG Warmte in de wijk Ouverture in Goes. In 2022 zijn 5 warmtepompen vervangen, omdat deze aan het einde van de levensduur waren. Door oplopende levertijden van leveranciers konden we in 2022 helaas niet alle warmtepompen vervangen.

De bestaande assets van NetVerder hebben in 2022 conform verwachting gepresteerd zonder operationele storingen.

Duurzame warmte in Delft

In Delft werkt NetVerder samen met warmteleverancier Equans (voormalig Engie), het consortium Geothermie Delft (bestaande uit TU Delft, Shell, EBN en Aardyn), woningcorporaties Woonbron, Vestia, Vidomes en DUWO, en de gemeente Delft om een warmtenet aan te leggen. In 2022 is gewerkt aan de verdere detaillering van het ontwerp ervan het warmtenetwerk en is de aanbesteding voor de realisatie van het warmtenet gestart. Daarnaast zijn de contractafspraken en de businesscase verder geconcretiseerd. Door de betrokken stakeholders zijn in 2022 belangrijke stappen gezet in het verkrijgen van bronzekerheid waardoor de realisatie een stap dichterbij is gekomen. In 2022 hebben we voor dit project een toekenning van een subsidie verkregen uit het nationale groeifonds via het programma Nieuwe Warmte Nu!

De te verwachten CO2-besparing bij de start van het project is zo'n 4,6 ton per jaar.

Stoomnetwerk Rotterdam Botlek

Ook in 2022 heeft NetVerder het transport van stoom en condensaat via het stoomnetwerk in Rotterdam Botlek veilig en betrouwbaar uitgevoerd. Stoomproducenten AVR (via 2 stoombronnen) en Cabot verzorgen de duurzame stoom­levering aan afnemer Lanxess (voorheen Emerald Kalama Chemical). In 2022 is tijdens een volledige stop van Lanxess onderhoud uitgevoerd aan het stoomnetwerk. In 2022 is er in totaal 203.057 ton stoom via Stoomnetwerk Rotterdam Botlek getransporteerd (2021: 232.318 ton). Dit heeft geleid tot een netto CO2-reductie van circa 20.000 ton. De plannen om het stoomnetwerk aanzienlijk uit te breiden zijn vergevorderd. In dat kader zijn belangrijke subsidies verkregen van de Provincie Zuid-Holland (2 miljoen) en de Gemeente Rotterdam (0,7 miljoen). NetVerder blijft intensief in gesprek met het havenbedrijf, overheden en met andere partijen in de Botlek om dit gezamenlijk te realiseren. Zodra het stoomnetwerk is uitgebreid, is de te verwachten mogelijke CO2-reductie van het totale stoomnetwerk ongeveer 160.000 ton per jaar.

Biogasnetwerk Borculo

Sinds 2017 verzorgt NetVerder het transport van biogas van Groot Zevert Vergisting in Beltrum naar Friesland Campina in Borculo. Via deze 5,4 km lange transportleiding is in 2022 6,3 miljoen m3 biogas probleemloos getransporteerd via ons gasnetwerk (2021: 7,2 miljoen m3). Hierdoor bespaart Friesland Campina bij de productielocatie een substantiële hoeveelheid aardgas.

Risicocontrols

De risicocontrols van NetVerder zijn volledig ingericht en operationeel. Periodiek worden de risico’s van dit bedrijfsonderdeel geactualiseerd. De veiligheidsrichtlijnen van Stedin Groep zijn ook van toepassing op NetVerder. Er zijn werkplekinspecties, we spreken elkaar waar nodig aan op veiligheidsgedrag en ook het maken van meldingen is onderdeel van ons veiligheidsbeleid.

DNWG Infra

Halverwege 2017 heeft Stedin Groep het Zeeuwse DNWG Groep gekocht. De netbeheerders en stafactiviteiten van de DNWG Groep zijn per 1 januari 2022 geïntegreerd. De commerciële activiteiten (o.a. TUMS meterdiensten) van DNWG Groep zijn in 2022 verkocht of afgebouwd waarbij het gereguleerde werkpakket van TUMS is ondergebracht bij Stedin. Als een resultaat van deze acties bestaat DNWG nu alleen nog uit een niet-gereguleerd deel; DNWG Infra. De verdere integratie tussen DNWG Infra en de operatie van Stedin wordt op dit moment uitgewerkt en in 2023 verder vormgegeven.

Tot die tijd heeft DNWG Infra de volledige focus op haar hoofdtaak; het onderhouden en beheren (incl. storingen en aanleg) van de E/G netten van Stedin Netbeheer en het waternet van Evides in het verzorgingsgebied Zeeland en Goeree. Deze multidisciplinaire samenwerking heeft tot doel (kosten)efficiënt te werken en de overlast voor bewoners en gemeenten tot een minimum te beperken. Hierbij werken medewerkers van DNWG Infra en Evides intensief samen binnen de ROM (Regie Organisatie Multidisciplinair). De kaders van deze samenwerking  zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) tussen DNWG Infra en Evides. Meer over het multidisciplinair werken leest u in Betaalbare en efficiënte dienstverlening.