Herijking strategie 2023 - 2027

In 2022 hebben we onze strategie (2023 – 2027) herijkt. Daarbij hebben we stakeholders betrokken zoals klanten, medewerkers, gemeenten en natuurlijk onze aandeelhouders. Onze nieuwe strategie richt zich op: Bouwen, Benutten en Beheren.

Focus op onze netten

Iedereen in ons verzorgingsgebied toegang geven tot (duurzame) energie; dat is onze maatschappelijke opdracht. Daarvoor hebben we een goed functionerend net nodig. We richten daarom de komende jaren al onze aandacht op onze netten. Netcapaciteit is de topprioriteit. We gaan de netten sneller bouwen, optimaal benutten en we blijven ze goed beheren. Met één ultieme ambitie: 'een congestievrij Stedin-gebied: iedereen toegang tot het net'. Alles wat we doen, staat in dienst hiervan.

De drie pijlers van de nieuwe strategie

Bouwen: we leggen nog meer kabels en leidingen aan en bouwen extra stations. Zo kunnen we al onze klanten aansluiten op ons energienet, ook nieuwe afnemers én opwekkers. Dit doen we op twee manieren: door eerder met het bouwen te beginnen en de bouw ook sneller uit te voeren. Het eerder beginnen doen we bijvoorbeeld door in een vroeger stadium de grond te verwerven waar we onze stations gaan bouwen. Het verwerven van grond is namelijk een langdurig proces en ruimtelijke ordeningsprocessen beslaan tot 70% van de doorlooptijd van investeringen in ons net. Om dit te verkorten, werken we samen met bijvoorbeeld de gemeenten en provincies zodat de behoefte aan infrastructuur tijdig wordt opgenomen in gemeentelijke plannen en omgevingsvisies. Ook willen we de vergunningsprocedures verkorten door onder andere onze aanvragen te vervroegen en te verbeteren. Niet alleen Stedin is aan zet om het 'eerder beginnen' mogelijk te maken, we hebben hierbij nadrukkelijk de steun nodig van de overheid en politiek. Voor het sneller uitvoeren van de bouw hebben we meer technisch talent nodig. Hiervoor gaan we intensiever werven en maken we de klassen in de bedrijfsschool groter. Ook gaan we effectiever werken door bijvoorbeeld het inzetten van innovaties zoals modulair bouwen, het digitaliseren van werkprocessen en het flexibeler inzetten van monteurs. Tot slot gaan we langetermijncontracten aan met aannemers en toeleveranciers van grondstoffen en materialen.

Benutten: alleen bouwen is niet genoeg. We gaan het net ook optimaal benutten. Hoe? Door bijvoorbeeld verder te gaan met de digitalisering van onze netten om volledig inzicht te hebben in onze middenspannings- en transportnetten zodat de capaciteitsgrenzen verder kunnen worden opgezocht. Door waar mogelijk de behoefte aan nieuwe infrastructuur te beperken door de wensen van klanten slim te combineren. Door de mogelijkheden van het omzetten van elektriciteit in warmte of waterstof te onderzoeken en zo onze gasnetten te kunnen hergebruiken. En door het benutten van flexibiliteit om de doorlooptijd van netverzwaringen te overbruggen en om verzwaringen van onze netten uit te stellen en te voorkomen.

Beheren: natuurlijk blijven we ook ‘gewoon’ de kwaliteit van ons energienet beheren: we willen dat onze energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft. Dit doen we door gericht te vervangen en storingen sneller te verhelpen.

Daarnaast streven we naar:

  • een goede dienstverlening aan klanten;

  • het tijdig leveren van de juiste data aan marktpartijen;

  • het verduurzamen van de eigen bedrijfsvoering naar een klimaatneutrale, circulaire, (bio)diverse en inclusieve organisatie;

  • het benutten van onze gasinfrastructuur voor het gebruik van duurzame gassen en onderzoek naar het transport van waterstof.

Om dit alles mogelijk te maken zorgen we voor de goede randvoorwaarden:

  • veiligheid voor medewerkers, klanten en omgeving;

  • voldoende financiering;

  • vakbekwame medewerkers, leiderschap en cultuur en verandercapaciteit;

  • cybersecurity.

De doelen en prioriteiten binnen onze nieuwe strategie staan beschreven in: Waar we in 2023 op inzetten.

Missie: Samen werk maken van een leefwereld vol nieuwe energie.

Visie: De energietransitie mogelijk maken door eerder beginnen, sneller bouwen, optimaal benutten en goed beheren van de netten.

Ambitie: Een congestievrij Stedin-gebied: iedereen toegang tot het net.