Rentedragende schulden

25 Rentedragende schulden

Classificatie (x 1 miljoen)

Per 31 december 2022

Per 31 december 2021

Kortlopend

280

531

Langlopend

3.116

2.675

Totaal

3.396

3.206

Mutaties van de rentedragende schulden:

x 1 miljoen

2022

2021

Per 1 januari

3.206

3.100

Opgenomen langlopende rentedragende schulden

495

497

Opgenomen kortlopende rentedragende schulden

1.050

2.600

Aflossing langlopende rentedragende schulden

-533

-195

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

-770

-2.800

Koersverschillen

-11

6

Interest rate swaps

-45

-7

Overige mutaties

4

5

Per 31 december

3.396

3.206

De looptijden van de rentedragende schulden zijn hieronder weergegeven:

x 1 miljoen

Per 31 december 2022

Per 31 december 2021

Binnen 1 jaar

280

531

Tussen 1 en 2 jaar

40

-

Tussen 2 en 3 jaar

529

40

Tussen 3 en 4 jaar

498

529

Tussen 4 en 5 jaar

300

500

Na 5 jaar

1.749

1.606

Totaal

3.396

3.206

De meeste rentedragende schulden op 31 december 2022 zijn aangegaan door Stedin Holding N.V. en er zijn geen zekerheidstellingen afgegeven. Een nadere toelichting op de rentedragende schulden is opgenomen onder 32 Beheersing van financiële risico's.

In 2022 vonden de volgende belangrijke transacties plaats m.b.t. financieringen:

  • Aflossing van 300 miljoen op de lening uit 2018, conform regulier schema.

  • Een nieuwe 500 miljoen groene obligatie is uitgegeven met een looptijd van 8 jaar en een rentecoupon van 2.375%

Aan sommige van de leningen zijn financiële convenanten verbonden. Deze zijn hieronder weergegeven:

  • Een gearing ratio (nettoschuld / totaal vermogen) die lager is dan 70%;

  • Een interest coverage ratio (EBITDA / netto verschuldigde rente) die hoger is dan 3.

Bovenstaande ratio-bandbreedtes worden getoetst aan het einde van elke meetperiode.

De volgende definities zijn hierop van toepassing:

  • Meetperiode: 12 maands voortschrijdend gemiddelde per 31 december en 30 juni van elk boekjaar.

  • Nettoschuld: Totaal verschuldigde hoofsommen van rentedragende schulden inclusief leaseverplichtingen minus liquide middelen.

  • Totaal vermogen: Totaal verschuldigde hoofsommen rentedragende schulden inclusief leaseverplichtingen plus eigen vermogen gecorrigeerd voor vermogenscomponenten gerelateerd aan goodwill, immateriële vast activa en minderheidsdeelnemingen.

  • EBITDA: Resultaat voor belasting gecorrigeerd voor afschrijvingen, amortisaties, netto verschuldigde rente, resultaten van verkochte groepsonderdelen, herwaarderingen en belang van minderheidsdeelnemingen.

  • Netto verschuldigde rente: som van de rentelasten en -baten leningen gecorrigeerd voor geactiveerde rente.

Zoals blijkt uit onderstaande tabellen voldoet Stedin Holding N.V. gedurende 2022 aan de genoemde voorwaarden.

Gearing ratio

2022

2021

Verschuldigde hoofdsommen rentedragende schulden

3.396

3.206

Leaseverplichtingen

71

75

Liquide middelen

-53

-133

Nettoschuld

3.414

3.148

Verschuldigde hoofdsommen rentedragende schulden

3.396

3.206

Leaseverplichtingen

71

75

Eigen vermogen

3.342

3.270

Vermogens correcties

-100

-92

Totaal vermogen

6.709

6.459

Gearing ratio

50,9%

48,7%

Interest coverage ratio

2022

2021

Resultaat voor belastingen

59

32

Afschrijvingen

346

360

Financiële baten en lasten

30

93

Resultaat na belasting verkochte deelnemingen en joint ventures

-3

-1

EBITDA

432

484

Netto verschuldigde rente

43

97

Interest coverage ratio

10,0

5,0