Vooruitontvangen bijdragen

26 Vooruitontvangen bijdragen

x 1 miljoen

2022

2021

Boekwaarde per 1 januari

898

809

Ontvangen bijdragen aansluitkosten

107

112

Betaalde bijdragen aansluitkosten

-

-1

Verantwoorde opbrengsten

-22

-22

Boekwaarde per 31 december

983

898

Classificatie

2022

2021

Kortlopend

23

22

Langlopend

960

876

Totaal

983

898

De kortlopende vooruitontvangen bijdragen zijn onder 'contractverplichtingen' verantwoord in de 'Handelscrediteuren en de overige schulden'.

Stedin heeft de levensduur van activa in 2022 beoordeeld. Dit heeft ook gevolgen voor de amortisatie voor de bijdrage aansluitkosten. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar paragraaf 2.2.10 Materiële vaste activa.