Belastingen

12 Belastingen

De specificatie van de belastingen over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:

x 1 miljoen

2022

2021

Acute belastinglasten en belastingbaten huidig jaar

19

21

Acute belastingbate voorgaande jaren

-

-1

Acute belastinglasten en belastingbaten huidig en voorgaande jaren

19

20

Vrijval/dotatie uitgestelde belastingen uit hoofde van wijziging vpb-tarieven

-

3

Mutatie uitgestelde belastingen

-4

-11

Overige belastinglasten en belastingbaten

-

-1

Belastingen over het resultaat

15

11

Specificatie van de acute belastinglasten en -baten over het resultaat uit voortgezette bedrijfsactiviteiten is als volgt:

x 1 miljoen

2022

2021

Resultaat voor belasting

59

32

Deelnemingsvrijstelling

-2

-1

Fiscaal niet-aftrekbare kosten

1

6

Fiscaal afwijkende afschrijving

16

45

Fiscaal belastbaar bedrag

74

82

Nominaal belastingtarief

25,8%

25%

Acute belastinglasten

19

21

Specificatie van de effectieve belastingdruk uitgedrukt als percentage van het resultaat voor belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten:

2022

2021

Nominaal belastingtarief

25,8%

25,0%

Effect van:

- Deelnemingsvrijstelling

-1,5%

-0,8%

- Fiscaal niet-aftrekbare kosten

0,5%

4,7%

- Wijziging vpb-tarieven

0,0%

9,4%

- Vpb voorgaande jaren

0,7%

-3,1%

- Overige

-0,2%

-0,5%

Effectieve belastingdruk

25,3%

34,7%

De afwijking van het effectieve belastingtarief ten opzichte van het nominale belastingtarief wordt grotendeels verklaard doordat in 2022 een dochteronderneming verkocht is waar voor het verkoopresultaat de deelnemingsvrijstelling geldt.

De vennootschapsbelasting wordt verrekend tussen Stedin Holding N.V. en haar dochtermaatschappijen als ware de dochtermaatschappijen zelfstandig belastingplichtig.