Financiële baten en lasten

11 Financiële baten en lasten

x 1 miljoen

2022

2021

Rentebaten

-4

-2

Rentelasten

41

94

Rentelasten leaseverplichtingen

1

1

Baten rentedragende leningen in verband met aflossing

-8

-

Totaal

30

93

De financiële lasten hebben met name betrekking op de rentelasten inzake externe financieringen. De rentelasten laten een daling zien in 2022 ten opzichte van 2021, wat met name te verklaren is door de vervroegde aflossing van USD en GBP leningen in 2021, waarvoor in één keer de rente voor de oorspronkelijk resterende looptijd afgerekend moest worden, voor een bedrag van 38 miljoen. Daarnaast zijn de rentelasten van deze leningen voor het jaar zelf weggevallen.

Verder is in 2022 een lening afgelost, waarvoor een resultaat van 8 miljoen is gerealiseerd op de derivaten horende bij deze lening. Ook is in 2022 rente geactiveerd over de activa in aanbouw voor een bedrag van 6 miljoen (2021: 5 miljoen).