Verslaggevings­beleid

In dit geïntegreerde jaarverslag 2022 legt Stedin Groep verantwoording af over haar financiële en niet-financiële prestaties en de waarde die de onderneming creëert voor stakeholders op de korte en lange termijn.

Stedin Groep rapporteert halfjaarlijks en jaarlijks per kalenderjaar; het laatste verslag was het Stedin Holding Halfjaarbericht 2022. Dit jaarverslag van Stedin Groep betreft de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022. Het bestaat uit het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de raad van commissarissen (met het remuneratierapport) en de jaarrekening. In de jaarrekening worden de financiële cijfers van Stedin Holding N.V. over het gehele jaar 2022 en vergelijkende cijfers over 2021 gepresenteerd en verantwoord. In het bestuursverslag wordt - daar waar beschikbaar - over 2022 en vergelijkende cijfers over 2018, 2019, 2020 en 2021 gepresenteerd en verantwoord. De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals goedgekeurd door de EU. De Global Reporting Initiative (GRI) Standards op comprehensive niveau zijn van toepassing op de niet-financiële prestaties. Stedin Groep conformeert zich eveneens aan de EU-richtlijn voor niet-financiële verantwoording en diversiteit zoals die geldt voor Organisaties van Openbaar Belang (OOB).

De financiële informatie in dit jaarverslag is geconsolideerd voor Stedin Holding N.V. en haar dochterondernemingen. In de niet-financiële informatie zijn binnen Stedin Groep de dochterondernemingen geconsolideerd, voor zover niet anders aangegeven. Beëindigde bedrijfsactiviteiten zijn opgenomen gedurende de periode dat ze tot de groep behoorden.

Stakeholderselectie

We willen met dit verslag een brede doelgroep stakeholders informeren over onze prestaties. We onderscheiden de volgende groepen belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, lokale omgeving en communities, overheid en toezichthouders, investeerders en rating agencies, leveranciers, partners en milieuorganisaties/ngo's. Deze selectie is gebaseerd op onze analyse dat zij de grootste invloed hebben op onze strategie en bedrijfsvoering en tegelijkertijd de meeste impact ondervinden van onze activiteiten en strategische keuzes.

Rapportagerichtlijnen

Stedin Groep volgt voor de niet-financiële prestaties de GRI Standards op niveau 'comprehensive' en de richtlijnen van het <IR> Framework van de International Integrated Reporting Council. We streven ernaar ons verslag steeds verder in te richten als een geïntegreerd verslag, dat voldoet aan de eisen van het <IR> Framework en aan de GRI Standards. Ook volgt Stedin Groep de EU Directive on disclosure of non-financial information and diversity en de vereisten vanuit de EU Taxonomie.

De geconsolideerde jaarrekening van Stedin Groep is opgesteld in overeenstemming met de per 31 december 2022 geldende IFRS zoals goedgekeurd door de Europese Unie (EU), en de bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW. IFRS omvat zowel de IFRS standaarden als de International Accounting Standards van de International Accounting Standards Board (IASB) en de interpretaties van IFRS- en IAS-standaarden van respectievelijk de IFRS Interpretations Committee (IFRIC) en het Standing Interpretations Committee (SIC).

Ons waardecreatiemodel is opgebouwd op basis van de zes vormen van waarde, ofwel ‘kapitalen’ van de Inter­national Integrated Reporting Council (IIRC).

Verder volgt Stedin Groep de regelgeving die van toepassing is op Organisaties van Openbaar Belang, waaronder de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). Ook past Stedin Groep vanaf 2018 de Corporate Governance Code op vrijwillige basis toe. Afwijkingen worden toegelicht.

Stedin zet stappen in de transitie naar ESG-reporting. Het is mogelijk dat de gebruikte onderliggende definities en gepresenteerde eenheden van de opgenomen niet-financiële informatie wijzigen als gevolg van verdere implementatie van - en ontwikkelingen in de CSRD.

Over 2022 is geen externe assurance gevraagd over de betrouwbaarheid van niet-financiële gegevens. Over boekjaar 2023 zullen we assurance vragen over ons impact model en willen we eerste stappen zetten richting assurance over voor Stedin materiële niet-financiële cijfers.

Rapportageproces

De raad van bestuur (RvB) is eindverantwoordelijk voor het geïntegreerde jaarverslag en heeft de totstandkoming ervan gedelegeerd aan een stuurgroep. De projectleider reporting is verantwoordelijk voor de samenstelling van het verslag. De inhoudelijke verantwoordelijkheid is verdeeld tussen de afdelingen Strategie, Communicatie, Finance en Risk. De financiële en niet-financiële strategische KPI's zijn integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus. In de reguliere business reviews worden de resultaten besproken. Aan de hand van een accountability index wordt per onderwerp een verantwoordelijke aangewezen. De RvB beoordeelt de eindversie voordat deze naar de RvC gaat.

Onderwerpkeuze

Uitgangspunt bij de inhoudsbepaling is de strategie, inclusief strategische thema’s, risico’s en kansen en kritische performance indicatoren (KPI’s) zoals die door de RvB zijn vastgesteld. De inhoud van het jaarverslag wordt de komende jaren mede vastgesteld op basis van de materialiteitsanalyse. De onderwerpen in de 2022 materialiteitsmatrix zijn gebaseerd op gesprekken die zijn gevoerd met zowel interne als externe stakeholders.

SDG's

Stedin Groep rapporteert over relevante Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties, die zijn opgesteld om de wereld tot ‘een betere plek' te maken in 2030. In ons waardecreatiemodel laten we zien aan welke van deze mondiale doelen Stedin Groep een bijdrage levert. In de paragrafen 'Impact op mens en milieu' en 'Sustainable Development Goals' geven we hier (direct en indirect) inzicht in met een verwijzing naar de relevante toelichting in het jaarverslag.