Vijfjarenoverzicht

Eenheid

2022

2021

2020

2019

2018

Resultaat

Netto-omzet

mln

1.316

1.265

1.216

1.220

1.270

Totaal bedrijfsopbrengsten

mln

1.333

1.279

1.229

1.234

1.286

Totaal bedrijfskosten

mln

1.247

1.155

1.100

1.062

1.074

EBITDA

mln

432

484

463

489

509

Bedrijfsresultaat (EBIT)

mln

86

124

129

172

212

Resultaat na belastingen

mln

44

21

42

325

118

Balans

Materiële vaste activa

mln

8.008

7.635

7.057

6.753

6.406

Balanstotaal

mln

8.520

8.182

7.572

7.289

6.991

Eigen vermogen

mln

3.342

3.270

2.891

2.949

2.699

Totaal rentedragend vreemd vermogen

mln

3.396

3.281

3.183

3.004

3.044

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

mln

712

687

620

646

607

Kasstroom

Kasstroom uit operationele activiteiten

mln

285

376

408

374

461

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

mln

-582

-567

-512

-236

-587

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

mln

217

241

115

-235

222

Kredietwaardigheid

Langetermijn rating (S&P)

rating

A-

A-

A-

A-

A-

Solvabiliteit

%

44,4

45,6

43,0

44,9

43,3

FFO/Nettoschuldpositie

ratio

10,1

11,3

12,0

12,3

12,2

Aandelen per 31 december

Aantal uitstaande gewone aandelen (x 1.000)

aantal

4.971

4.971

4.971

4.971

4.971

Aantal uitstaande preferente aandelen (x 1.000)

aantal

416

416

-

-

-

Eenheid

2022

2021

2020

2019

2018

Operationele kengetallen

Aansluitingen elektriciteit grootverbruik

aantal

20.340

19.911

19.379

18.912

22.692

Aansluitingen elektriciteit kleinverbruik

aantal

2.339.571

2.322.087

2.303.313

2.283.563

2.263.009

Getransporteerde hoeveelheid elektriciteit

GWh

20.746

20.529

20.171

21.100

21.330

Lengte elektriciteitskabels*

km

58.250

57.616

56.854

56.140

55.604

Lengte aangelegde elektriciteitskabels*

km

715

998

1.059

1.034

806

Aansluitingen gas grootverbruik

aantal

8.561

9.112

9.556

9.633

10.761

Aansluitingen gas kleinverbruik

aantal

2.091.573

2.104.230

2.111.265

2.111.038

2.104.174

Getransporteerde hoeveelheid gas

mln. m3

3.782

4.907

4.365

4.651

4.852

Lengte gasleidingen*

km

28.145

28.160

28.206

28.216

28.190

Lengte aangelegde gasleidingen*

km

231

256

227

221

250

Storingen middenspanning met onderbreking

aantal

507

465

523

519

433

Gefaciliteerde switches van leveranciers (x 1.000)

aantal

395

685

883

824

713

Veiligheid

Lost Time Injury Rate (LTIR)

ratio

0,52

0,53

0,39

2,13

2,92

Recordable Incident Frequency (RIF)

ratio

0,91

0,74

0,68

0,98

0,97

Uitval en onderbrekingen elektriciteit

Gemiddelde onderbrekingsduur MS/LS (CAIDI)

minuten

96

87

112

82

76

Onderbrekingsfrequentie MS/LS (SAIFI)

aantal

0,225

0,216

0,231

0,245

0,223

Jaarlijkse uitvalduur MS/LS (SAIDI)

minuten

22

19

26

20

17

Jaarlijkse uitvalduur HS/MS/LS (SAIDI)

minuten

25

20

27

21

18

Uitval en onderbrekingen gas

Gemiddelde onderbrekingsduur (CAIDI)

minuten

141

88

75

270

122

Onderbrekingsfrequentie (SAIFI)

aantal

0,006

0,006

0,006

0,005

0,0094

Jaarlijkse uitvalduur (SAIDI)

seconden

50

29

26

87

69

  1. * Op basis van GIS data van begin februari 2023; 2022 informatie nog onvolledig door nog te verwerken mutaties. Historische data wijkt af vanwege later verwerkte mutaties.